Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 25 november 2022

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens förändringsarbete Strategi 2025. För att möta två av barn- och ungdomsidrottens utmaningar ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många” har följande två huvudområden prioriterats:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Projektstödet ska bidra till en mer jämlik, självklar, välkomnande och inkluderande föreningsmiljö för underrepresenterade grupper av barn- och ungdomar.

Exempel på satsningar:

 • Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
 • Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
 • Genomföra satsningar i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen gemensamma mål är en trygg, hållbar och inkluderande utvecklingsmiljö där alla barn och ungdomar får möjlighet att få ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Idag vet vi att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska bidra till en trygg och hållbar föreningsmiljö med fokus på glädje och lärande snarare än kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar:

 • Utveckla föreningsmiljön så den är trygg för barn och ungdomar.
 • Bidra eller delta i Idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter.
 • Idrottsövergripande utbildningar ex. idrottens föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen om barn- och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. På RF-SISU:s Utbildningsguide kan ni läsa mer om vilka utbildningar vi kan erbjuda.

Återstart

Projektstödet ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Målet att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande och hållbar idrott och ett starkt ledarskap. Framför allt ska hänsyn tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden är sökbara. Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

 • Stöd till folkbildning och utbildning.
  Särskilt fokus ska ligga på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska premieras.
 • Stöd till föreningsdemokrati.
  Insatser som bidrar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen, ex fler deltagare på årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.
 • Stöd till IF i idrottssvaga områden.
  Stöd kan beviljas föreningar som antingen är verksamma eller avser göra insatser i ett idrottssvagt område för en angiven målgrupp.

Ett område kan vara idrottssvagt utifrån graden av deltagande och/eller andra särskilda utmaningar som till exempel geografiskt perspektiv (landsbygd/glesbygd).

Att söka projektstöd är inte krångligt

 • Föreningen kontaktar sin idrottskonsulent för att berätta om vilka behov som finns – inget ansökningsformulär eller någon deadline finns.
 • Beslut meddelas inom tre veckor.
 • Återrapporteringen sker i IdrottOnline senast angivet datum.

Idrottsföreningar kan också söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund

Specialdistriktsförbunden har samma prioriterade områden som distriktsförbunden, men med skilda riktlinjer. Kontakta er idrottskonsulent eller specialidrottsförbund för att få veta mer.

Stöd kan beviljas till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Kontakt

Lollo Bladh

Sakkunnig Barn- och ungdomsidrott

010-476 50 23