Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024-2025

Sidan uppdaterades: 20 november 2023

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med idrottens förändringsarbete Strategi 2025.

För att stödja föreningar i arbetet med en idrottsverksamhet för barn och unga så att de mår bra, har roligt och känner trygghet, inkludering, delaktighet och lust att utvecklas finns RF:s fem huvudriktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Riktlinje 1. Trygghet

Riktlinje 2. Delaktighet

Riktlinje 3. Glädje

Riktlinje 4. Allsidighet

Riktlinje 5. Hälsa

Riktlinjerna ska vara vägledande för att nå målet med projektstödet - att ge fler barn och ungdomar möjlighet att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Läs mer om varje riktlinje på RF:s webbplats här.

Återstart

Projektstödet ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Målet att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande och hållbar idrott och ett starkt ledarskap. Framför allt ska hänsyn tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden är sökbara. Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

 • Stöd till folkbildning och utbildning.
  Särskilt fokus ska ligga på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska premieras.
 • Stöd till föreningsdemokrati.
  Insatser som bidrar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen, ex fler deltagare på årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.
 • Stöd till IF i idrottssvaga områden.
  Stöd kan beviljas föreningar som antingen är verksamma eller avser göra insatser i ett idrottssvagt område för en angiven målgrupp.

Ett område kan vara idrottssvagt utifrån graden av deltagande och/eller andra särskilda utmaningar som till exempel geografiskt perspektiv (landsbygd/glesbygd).

Att söka projektstöd är inte krångligt

 • Stöd kan beviljas till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden.
 • Föreningen kontaktar sin idrottskonsulent för att berätta om vilka behov som finns – inget ansökningsformulär eller någon deadline finns.
 • Beslut meddelas inom tre veckor.
 • Återrapporteringen sker i IdrottOnline senast en månad efter avslutad satsning.

Idrottsföreningar kan också söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund

Kontakta er idrottskonsulent eller specialidrottsförbund för att få veta mer.


Sidan publicerades: 27 oktober 2022