Projektstöd Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024

Satsningen Idrott 65+ syftar till att skapa förutsättningar för att fler äldre ska hitta till idrottsrörelsen och därmed ges möjlighet till mer fysisk aktivitet och ett positivt socialt sammanhang. För att starta eller utveckla verksamhet för äldre kan idrottsföreningar söka ekonomiskt stöd från RF-SISU Östergötland.

Syfte och mål

Stödet syftar till att utveckla verksamheten i idrottsföreningar för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Målsättningen är att öka:

 • Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+.
 • Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

Sök projektstöd 2024–2025

Idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet för personer 65 år och äldre. Idrottsföreningar i Östergötland har möjlighet att söka projektstöd för att starta eller utveckla sin verksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre.

Två huvudområden är möjliga att söka stöd inom:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Kvalitetskriterier

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

 • Projektet antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Projektet bedöms bidra till mer jämlika grupper.

Föreningen behöver inte sträva efter att uppnå samtliga kriterier, men minst ett område behöver beaktas.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
 • Annan huvudanordnare. Stöd får inte beviljas för föreningens deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Redovisning av erhållet stöd

 • Idrottsföreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
 • Återrapporten görs via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Idrottsföreningen måste ange antalet unika individer som deltog fördelat på kön och om de är medlemmar i idrottsföreningen eller inte.
 • Återrapporten ska vara redovisad i IdrottOnline senast en månad efter avslutat projekt.
 • Försenad återrapport kan innebära återbetalning av projektmedel.

Ansökan

Ansökan ska utarbetas i samverkan med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Östergötland eller kontaktperson för Idrott 65+. Tänk på att er ansökan ska vara beviljad innan projektet startar, ta därför kontakt i god tid. Om din förening är intresserad av att söka projektstöd, kontakta din förenings idrottskonsulent eller ansvarig för 65+ i Östergötland Elisabeth Wiström.

Sidan publicerades: 11 maj 2023