Idrotten - en viktig part i omställningsarbetet till nära vård

Just nu pågår en stor omställning inom Sveriges kommuner och regioner till ”nära vård”. Ett fokusområde i omställningen är främjande och förebyggande arbete och en central del är att olika aktörer i samhället samarbetar för invånarnas bästa. Därmed är idrotten är en viktig del i omställningsarbetet.

Sidan uppdaterades: 16 november 2023

Omställningen till nära vård innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för goda livsvillkor. I Örebro län gör kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker det arbetet tillsammans med målet att invånarna ska kunna ha en god hälsa genom livet.

Flytta fokus

Arbetet berör exempelvis omsorgen, socialtjänsten, skolan, statliga myndigheter och civilsamhället. En viktig del i arbetet är att ställa om och förflytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser för invånarna.
−Idrotten är en viktig aktör i detta arbete, då våra föreningar bidrar med många positiva delar när det gäller det hälsofrämjande arbetet, såväl fysiskt som psykiskt och inte minst socialt, säger Jonas Karlsson, verksamhetschef för Folkhälsa och samhälle på RF-SISU Örebro län.

Sökbara medel för föreningar

För att möjliggöra initiativ från civilsamhället som går i linje med omställningen till nära vård har Örebro läns kommuner valt att avsätta 1 000 000 SEK som sökbara medel för civilsamhället, bland annat föreningar och klubbar.

Mer information och ansökningsblanketter

Sidan publicerades: 8 november 2023