Anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 4 september 2023

RF-SISU Norrbotten vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för både barn, unga, vuxna och äldre så jobbar idrottsrörelsen med frågan på många olika nivåer.

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning och tävling. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller mark, väg, luft och vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Närheten är avgörande

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer och människors idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor det finns i bostadsområdet, desto mer fysisk rörelse hos invånarna.

Närhet till anläggningar gör oss aktivare (länk till rf.se) 

Ekonomiska stöd att söka

Det finns en rad olika ekonomiska stöd att söka kopplat till utveckling av anläggningar och idrottsmiljöer. Bland annat avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Ekonomiska stöd till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Plats för idrott

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är källa till glädje och gemenskap och främjar motion, hälsa och livskvalitet. RF-SISU Norrbotten arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet för att människors möjligheter till motion och idrott ska vara en naturlig del i byggandet av det hållbara samhället.

Idrott in i Plan- och bygglagen

Om fler ska komma ur stillasittandet, om idrottsrörelsen ska bli fler och inte färre, så är det viktigt att behovet av rörelse och idrottsytor inte glöms bort i samhällsplaneringen. På nationell nivå arbetar Riksidrottsförbundet för att idrott ska skrivas in i Plan- och Bygglagen och i Boverkets rekommendationer – och vi arbetar även med dessa frågor lokalt och regionalt.

Från översiktsplanering till drift av idrottsanläggningar

Det är viktigt att förstå hur planeringen av idrottsyor går till i Sverige. Den kommunala processen styrs både av nationella lagar, det kommunala planmonopolet och den politiska viljan på lokal nivå. Riksidrottsförbundet har därför tagit fram en vägledning för hur planeringen av nya idrottsytor går till, och hur idrottsrörelsen på bästa sätt kan vara en del av och stötta denna. Med 290 kommuner kan arbetet ske på olika sätt. Men i rapporten försöker RF beskriva hur det vanligtvis går till.

Ladda hem RF:s vägledning Från översiktsplanering till drift av idrottsanläggningar (pdf) Pdf, 7 MB.

Rörelsefaktor - ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Rörelsefaktor hanterar alla olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra och vikta faktorer för fysisk aktivitet. Det ska också möjliggöra dialoger mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Läs mer om och ladda ned verktyget Rörelsefaktor (länk till rf.se) 

Idrottsanläggningar idag och imorgon

Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Centrum för idrottsforskning konstaterar bland annat att det saknas en samlad nationell strategi i anläggningsfrågan.

Ladda hem rapporten Idrottsanläggningar – i dag och i morgon (pdf) Pdf, 8 MB.

Idrottsstrategiska planer och underhållsplaner

RF-SISU Norrbotten arbetar intressepolitiskt för att det ska finnas många ändmålsenliga och attraktiva idrottsanläggningar och idrottsytor i länet. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Vi inspirerar kommuner och regionala aktörer att ta fram långsiktiga och aktuella idrottsstrategiska planer. Planerna ska säkerställa tillgång till anläggningar och idrottsytor och att dessa nyttjas på bästa sätt. För att hålla befintliga anläggningar och idrottsytor moderna och i bra skick arbetar vi för att både det löpande och långsiktiga underhållet kartläggs och beskrivs i underhållsplaner.

Ladda hem vägledningen Kommunala idrottspolitiska program - hur, vad och varför (pdf) Pdf, 6 MB.

Planera anläggningar

Nedan hittar du två fina initiativ som idrottsförbund i Sverige har tagit för att utveckla idrottsanläggningar och lokaler.

Framtidens idrottshall

Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter, tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler.

Framtidens idrottshall beskriver flera olika funktioner som kan finnas i i en idrottshall och hur man kombinerar dessa för att alla ytor ska kunna vara flerfunktionella och därmed vara kostnadseffektivt. Framtidens idrottshall ska locka till rörelse från det att du kliver in i anläggningen, kanske redan från det att du ser utsidan.

I rapporten Framtidens idrottshall hittar du fakta, inspiration och tips.
Ladda hem rapporten Framtidens idrottshall (pdf) Pdf, 6 MB.

Konceptet Framtidens idrottshall presenterades i ett webbinarium hösten 2020 där behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta diskuterades.
Ta del av webbinariet "Framtidens idrottshall (länk till Youtube)

Fysisk tillgänglighet på idrotts- och träningsanläggningar för personer med funktionsnedsättning

Inom gruppen personer med funktionsnedsättning är det väsentligt färre som utövar någon fysisk aktivitet jämfört med den övriga befolkningen. Detta beror delvis på bristen på anpassade träningslokaler i närområdet. Idag saknas också en samlad och lättåtkomlig digital information om idrottsanläggningar och träningslokaler, när det gäller tillgänglighet och anpassning för olika typer av funktionsnedsättningar.

Ladda hem Svenska Parasportförbundet manual för tillgänglighet (pdf) Pdf, 46 MB.

Mer info på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om idrottsanläggningar och idrottsytor.

Sidan publicerades: 22 oktober 2022

Kontakt

Daniel Nilsson

Idrottskonsulent

070-350 75 29

Ekonomiska stöd
Anläggningsfrågor

Riksidrottsförbundet har tagit fram en vägledning för hur planeringen av nya idrottsytor går till, och hur idrottsrörelsen på bästa sätt kan vara en del av och stötta denna.

Stöd och hjälp när ett idrottspolitiskt program ska tas fram i kommunen. Förslag på målområden, viktiga frågeställningar och hur processen kan gå till.

Energieffektivisering

Genom att minska elanvändningen kan din förening spara in pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige.

Vi kommer gärna med tips och idéer om hur ni kan utveckla idrottsanläggningen eller idrottsytor genom ny- eller tillbyggnad, renovering, tillgänglighetsanpassning, energieffektivisering och utformning av spontanidrottsytor.

Rörelsefaktor

Rörelsefaktor är ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Ladda hem verkyget och få hjälp att:
1. Synliggöra behov
2. Arbeta systematiskt
3. Främja dialogen mellan olika roller
4. Göra kloka prioriteringar
5. Ställa tydliga krav i planprocessen
6. Utvärdera ett befintligt område