Styrelse och årsstämma

Sidan uppdaterades: 19 december 2023

Vår styrelse väljs på årstämman och är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Norrbotten.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Norrbottens styrelse och valberedning.

Årsstämma

Årsstämman är RF-SISU Norrbottens högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Norrbotten utser.

Årsstämman hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Inbjudan och möteshandlingar

Motioner

Medlemsföreningar kan lämna förslag på ärenden som årsstämman ska ta upp. Skicka förslagen till norrbotten@rfsisu.se senast den 15 januari.

Stadgar

RF-SISU Norrbotten har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Norrbottens stadgar (pdf). Pdf, 208 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Norrbotten arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Läsa mer om demokratisk styrning


Sidan publicerades: 20 oktober 2022