Prioriterade områden 2022-2023

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Vi verkar alltid för att det i hela länet och på alla orter ska finnas möjlighet till idrott. Genom det statliga stödet har vi under 2022 och 2023 haft möjlighet att satsa lite extra i några utvalda områden som enligt statistiken har större utmaningar kring segregation och där föreningslivet kan bidra till ökad inkludering och som har en potential att få ännu fler som idrottar och i förlängningen vara med i en idrottsförening. Vi vill också försöka bidra till att det skapas nya idrottsföreningar där det inte finns idrottsföreningar.
Under 2022 och 2023 har vi jobbat lite extra med Torvalla i Östersunds kommun och Järpen i Åre kommun.

Vi vet att idrott ger gemenskap, kamratskap och trygghet. Personer som idrottar är ofta friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Detta gör samhället starkare på många plan. Idrottande ungdomar har också en bättre självkänsla än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.

Här nedan kan du läsa mer om vilka områden vi jobbar extra med och exempel på vad vi gör.

Torvalla

I en gemensam satsning tillsammans med Östersunds kommun har vi under 2021 och 2022 haft ett pågående arbete i Torvalla. Torvalla är ett område i Östersund som har potential att öka antalet föreningar som verkar i området där fler barn och unga kan få möjlighet till nära idrott.

Föreningslots:

Det finns många barn och ungdomar i dag som saknar ett vuxenstöd som kan ”lotsa” dem till olika aktiviteter på fritiden. Orsakerna till detta kan vara flera tex: att kunskapen och informationen om vilket utbud som finns inte når målgruppen eller är bristfällig, föreningsverksamheten och det ideella engagemanget är en obekant verksamhet, aktiviteterna genomförs inte i närområdet och/eller är för dyra samt att de vuxna inte har tid eller möjlighet att följa med av olika anledningar. Genom att anställa en person med god förankring i området som jobbar som Föreningslots på Torvallaskolan har vi skapat förutsättningar att lyssna in ungdomarnas behov och önskemål och lotsa till föreningar och i samverkan med föreningar få fler att etablera aktiviteter i området.

Street Games:

Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter för alla åldrar men främst barn- och ungdomar.
Målet med StreetGames är att skapa arenor utifrån där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet i detta fall Torvalla, Östersund.

RF-SISU J-H har genomfört StreetGames i Torvalla under delar av sommarlovet 2021 och 2022. Evenemanget har varit mycket uppskattat av deltagande barn, unga och föräldrar. Evenemang genomfördes tillsammans med feriepraktikanter från Östersunds kommun och ”Föreningslots”.

Satsningen i Torvalla finansieras med ekonomiskt stöd från Östersunds kommun (IOP-avtal) och RF-SISU J-H:s etableringsmedel. Samarbetet är gällande under 2021–2022.

Järpen

Under 2022 samarbetar vi med och stöttar Järpens IF:s projekt som syfte att inkludera fler från olika målgrupper i föreingens aktiviteter.
Under projektets tid är målet att starta upp rörelsefritids, parafotboll- och motionsfotboll för äldre.

Bakgrunden till detta projekt är att många barn och ungdomar väljer att avstå från att gå på ordinarie skolfritidsverksamhet och i stället går hem och hamnar framför en skärm. Med det planerade arbetet erbjuds en motpol till det, som också på ett bra sätt kan främja integration och inkludering. I förlängningen kan det bidra till att fler väljer att kliva in som aktiva i Järpens IF:s förening eller annan föreningsverksamhet.

Parafotboll har inte tidigare funnits som verksamhet inom Järpen eller Åre kommun, genom att erbjuda detta och kan fler med funktionsvariationer ha möjlighet att vara fysiskt aktiva.

Motionsfotboll för äldre är så kallad gåfotboll. Det riktar sig främst mot de som är över 65 år. Studier visar att denna målgrupp har en tendens att bli fysiskt inaktiva och även minska sitt sociala sammanhang. Genom att erbjuda denna motionsform finns möjlighet att motverka detta.

Sidan publicerades: 6 december 2022