Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Rörelsesatsningen riktar sig främst till årskurs F-6 och de som är mindre aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen lär sig rörelse och idrott tidigt och relaterar det till något lustfyllt är chansen större att deras intresse för det består. Självklart kan även äldre årskurser och de skolor en högre grad av aktivitet vara med och utveckla sig – alla är välkomna! Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa förutsättningar som tillåter barnen att vara kreativa och som uppmanar till lek, idrott och rörelse. Det kan handla om rörelsebanor på skolgården, i skolkorridoren, organiserade rastaktiviteter och samarbeten med idrottsföreningar. Allt för att få fler barn att vara fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden.

Om uppdraget

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Det finns en bred och väldokumenterad vetskap som ligger till grund för uppdraget. Utvecklingen visar att många barn och unga inte når upp till rekommendationerna om 60 minuters aktivitet om dagen. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i denna grupp. Ett samarbete mellan kommun, skola och idrottsföreningar är en möjlig väg för att öka ungdomars välbefinnande.
Ett koncept som kan vara nyckeln till en ljusare utveckling är rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga kunna och värdesätta att vara aktiv genom livet.. Rörelseförståelse är motorn som driver förmågan och viljan att vara fysisk aktiv. Här hittar du mer information om rörelseförståelse.

Om ni som kommun eller enskild skola väljer att samarbeta med oss gör vi en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett nytt eller befintligt team och får stötning av er samordnare för att nå era mål. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag där det i läroplanen för grundskolan står: "Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." För idrottsföreningar går samarbetet i helt i linje med utvecklingsresorna och utvecklingsmålen inom Strategi 2025.

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration och material till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening (Skol-IF)
  • Bjuda in till nätverksträffar

Här finns det mycket stöd och material för skola, förening och vårdnadshavare att ta del av.

Riktlinjer och mål mot 2025

Sedan den 1 januari 2021 är satsningen en del av RF:s ordinarie verksamhet. Arbetet pågår i alla 19 idrottsdistrikt där en eller flera samordnare finns tillgängliga. Enligt nya riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen.

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och få nya medlemmar bland barn och ungdomar – primärt de som inte varit föreningsaktiva sedan tidigare. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

Läs mer om den nationella rörelsesatsningen.

Hör av dig till din idrottskonsulent eller till kontaktpersonen för Rörelsesatsningen i skolan ifall din idrottsförening eller skola vill vara en del av satsningen

Kontaktperson Rörelsesatsning i skolan

Björn Gidlund
076-001 72 68
bjorn.gidlund@rfsisu.se

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

INSPIRATION TILL RÖRELSE OCH IDROTT

GRUNDSKOLOR I JÄMTLAND-HÄRJEDALEN SOM VI HAR ETT SAMARBETE MED INOM RÖRELSESATSNING I SKOLAN

Bergs kommun
Hackås skola
Klövsjö skola
Myrvikens skola
Rätans skola
Storvikenskola
Svenstaviks skola
Åsarna skola

Bräcke kommun
Gällö skolan
Kälarne skola

Härjedalens kommun
Centralskolan i Ytterhogdal
Furulundskolan i Lillhärdal
Lofsdalens skola
Sonfjällskolan
Vemdalens skola

Krokoms kommun
Cederbergsskolan
Dvärsätts skola
Kvarnbacksskolan
Hissmoskolan
Rödön skola
Änge skola

Ragunda kommun
Järåskolan
Hansåkersskolan

Strömsunds kommun
Frostvikensskola

Åre kommun
Racklöfska skolan
Hallens Kyrkskola

Östersunds kommun
Böle Byskola
Fjällängskolan
Innoviata skolan
Mimergården
Storvikenskolan
Sörgårdsskolan
Torvalla skolan
Ängsmogården