Regionsbidrag SDF

Sidan uppdaterades: 6 september 2023

Kriterier

Fastställda av förbundsstyrelsen 2004-06-14, reviderad 2019-02-20
- Bidrag till SDF verksamma inom distriktet.
Med verksam menas minst en förening ansluten till berört SF.

- Bidraget utbetalas som ett anslag, VERKSAMHETSBIDRAG.
Utbetalningen sker 2 ggr/år, mars och september.

- Bidraget skall ses som ett grundbidrag till SDF, att utgöra runden
för att bedriva verksamhet som SDF enligt bl a stadgar blivit
lagda. Tonvikten av verksamheten bör ligga inom området
Folkhälsa men även inom Demokratisk fostran, Livsmiljö och
Jämställdhet.

- SDF disponerar fritt bidraget, d v s bidraget är ej öronmärkt.

- Kriterier: - Fast belopp: SDF, SDF flerdistriktrikt
- Antal anslutna föreningar enligt röstlängd
från RF.
- Antal deltagare (lok.stöd) genomförda av
ovan nämnda föreningar, höst och vår
senaste år.
- Antal utbildningstimmar hos SISU, i ovan
nämnda föreningar, senaste redovisningsår.
- Närvaro vid årsstämma/SDF-konferens.
Om SDF ej finns närvarande vid dessa av DF
kallade sammankomster, reduceras
anslaget med 1/3.

- Utbetalning av bidrag sker efter uppvisande av senaste revisionsberättelse.
Har revisionsberättelse ej inkommit inom tolv
månader från SDF-verksamhetsårets utgång, indrages bidraget i
sin helhet.

- Hur mycket av DF:ets Regionsbidrag som skall fördelas till
SDF/OBM, enligt denna modell, beslutas av förbundsstyrelsen i
anslutning till antagande av verksamhetsplan och budget.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022