Svenska bandyförbundets vimpel och bandybollar

Stöd till specialdistriktsförbund

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

Alla specialdistriktsförbund (SDF) i Halland har en idrottskonsulent knuten till sig. De står redo att stötta er i utvecklings- ubildnings- och folkbildningsfrågor. Vi erbjuder också stöd i allt från skattefrågor till LOK-stödsredovsining.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som processledare. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

SDF-stöd

RF-SISU Halland ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsstöd till specialdistriktsförbund (SDF). Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera aktiviteter som utvecklar specialidrotterna inom distriktet.

För att erhålla stöd från RF-SISU Halland förväntas det att varje SDF tillsammans med tilldelad idrottskonsulent genomför en årlig dialog för att skapa en samverkansplan för året. Där skapar vi tillsammans planen för hur ni kan använda folkbildningen som metod för förenings och förbundsutveckling. Andra viktiga delar är:

 • Vara uppdaterade på sitt SF:s strategier, utvecklingsplaner, satsningar, ekonomiska stöd.
 • Vara delaktiga i aktiviteter, satsningar enligt samverkansmodellen.
 • Redovisa och återkoppla beviljade bidrag och medel.
 • Är representerade på RF-SISU Hallands årsstämma samt årliga SDF-dialoger.

Förutsättning för utbetalning
För att utbetalning av verksamhetsstöd skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret skickas in.

Verksamhetsstödet börjar fördelas då statistiskt underlag finns tillgängligt, efter genomförd årsstämma. Stödet fördelas på statistik från föregående år.

Mottagare av SDF-stöd är SDF i respektive idrott. I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med aktuellt SF för att erhålla stödet, vilket beräknas utifrån samma parametrar som för idrotter med SDF.

Ny utformning fr o m 2024

Fördelningsmodell: 100% organisationsstöd

Verksamhetsstöd

100% av totala stödet som skall fördelas som verksamhetsstöd och utifrån följande parametrar;

 • Antal föreningar inom respektive idrott (SF föreningar per den 31 december föregående år) – 15% av verksamhetsstödet
 • Antal, av föreningar, inrapporterade deltagartillfällen (LOK helår) – 30% av verksamhetsstödet
 • Antal, av föreningar, inrapporterade utbildningstimmar (RF-SISU Hallands föregående verksamhetsår) – 30% av verksamhetsstödet
 • SDF:s inrapporterade kursverksamhet i IdrottOnline (föregående kalenderår) 25% av verksamhetsstödet


Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet. Detta innebär att SDF inte behöver rapportera in ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU distrikt. Vi tar i beräkningen av verksamhetsstödet inte hänsyn till annan inrapportering av SDF:s kursverksamhet än den som rapporteras i IdrottOnline.

Utvecklingsstöd

 • Fria utvecklingsmedel SDF (regionala medel) 100 000 kr för SDF att söka till utvecklingsinsatser för SDF:s föreningar i Halland. Sökande SDF ska ansvara för planering och genomförande av utvecklingsinsatsen. Löpande ansökan och beslut i dialog med idrottskontakt på RF-SISU Halland. Insatser inom ramen för Strategi 2025 och dess mål och utvecklingsresor prioriteras.
 • Förbundsutvecklingskurs - syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av förbundets verksamhet.
  Kursen vänder sig till SDF styrelsen och eventuella kommittéer, främst organisationsledare.
  Under kursen arbetar vi igenom hela eller delar av SDF verksamhet som vision, värdegrund, verksamhetsidé, mål och planering.
 • Dialog sker årligen med RF-SISU Hallands idrottskonsulenter.
  Varje förbund har en tilldelad Idrottskonsulent på RF-SISU Halland som genomför SDF-dialoger där utvecklingsbehov tas fram, en samverkansplan upprättas med aktiviteter, ansvar, metoder, finansiering med mera. Samverkansplanen följs upp löpande under året.
 • Folkbildning SDF- Utvecklingsaktiviteter genomförs med folkbildningen som metod.
  SDF kan genomföra och redovisa folkbildning på samma sätt som förening.
 • Folkbildningsresurs SDF - mål 1 000 utbildningstimmar
  Förbundsutvecklingskurser anordnade i samverkan med RF-SISU Halland:
  Förstärks med 400 kr/deltagare/dag.

Stöd för satsningar sker i första hand inom ramen för Idrottens Strategiarbete 2025 samt Samsyn och Samverkan Idrott Halland.

Ni kan använda folkbildning för att utveckla ert förbund. Vi har allt från kurser till temakvällar. Här kan du läsa mer om folkbildningens verksamhetsformer.

Det är lätt att komma igång! Allt börjar med ett samtal med er idrottskonsulent och ett kostnadsfritt besök. Här hittar ni våra kontaktuppgifter.

Förbundsutveckling − kurs

Förbundsutveckling – kurs syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av förbundets verksamhet. Kursen vänder sig främst till SDF-styrelsen och eventuella kommittéer, främst organisationsledare. Föreningsledare kan även bjudas in för att vara delaktiga i förbundets utveckling. Under kursen arbetar vi med hela eller delar av verksamheten som ex. nulägesanalys, vision, värdegrund, verksamhetsidé, mål och planering.

Förbundsutveckling − samverkan med föreningar

Denna form av förbundsutveckling vänder sig till SDF som vill göra ett utvecklingsarbete för att stärka utvecklingen av idrottens verksamhet i samverkan med föreningar. Ett utvecklingsarbete startar med gemensam träff för förbund och föreningar, övergår i ett eget arbete, för att avslutas med gemensam utvärderingsträff. Under utvecklingsarbetets gång kan vi även finansiera en del av föreningarnas studiekostnader.

IdrottOnline

RF-SISU Halland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det görs genom skräddarsydda utbildningar, samt personlig rådgivning och stöd från våra idrottskonsulenter.

Läs mer om Idrottonline

Stöd via en idrottskonsulent

Alla förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just er? Ring eller mejla oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök. Vi utgår alltid från era behov.

Sidan publicerades: 26 september 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!

STRATEGI 2025

SAMSYN FÖR HALLÄNDSK IDROTT