Uppdrag och organisation

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

RF-SISU Gotland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. RF-SISU Gotland har gemensam styrelse, ledning och kansli och vi verkar som en gemensam organisation med uppgift att i första hand stötta specialdistriktsförbund (SDF) och idrottsföreningar.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Gotland.

Du hittar vårt kansli i Idrottens Hus på Färjeleden 5 i Visby. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Barnens rätt till sport

Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Vår verksamhet utgår ifrån barnets uttalade intressen och behov. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.
Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i våra stadgar sedan 2009, 2020 blir barnkonventionen lag.

Stimulera till utveckling

Utifrån idrottens behov erbjuder vi utbildnings- och utvecklingslösningar för såväl föreningar som enskilda individer. Uppdragen utvecklas i samarbete med dig och utgår från den metod som passar dig bäst. Genom att följa utvecklingen inom utbildning och forskning kan vi ge dig rekommendationer, råd och nya rön.

Kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Gotlands uppgifter hör att:

· vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.

· stimulera lärande.

· främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.

· ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.

· arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.

· fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.

· verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.

· stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Strategi 2025

Stadgar

RF-SISU Gotland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser samt att enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildningsoch utbildningsverksamheten inom distriktet.

Mer om våra stadgar Pdf, 256 kB.

Mer om stadgar för idrottsföreningar

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra, leda och prioritera verksamheten för RF-SISU Gotland de två nästkommande åren, samt fokusering på ledorden stödja, leda, företräda, utveckla och utbilda idrotten på Gotland. Verksamhetsinriktningen för Gotlandsdistriktet har helt utgått från den centrala idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktning 2022-23 Pdf, 5 MB.

Årsstämma

RF-SISU Gotlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. Stämman brukar vara i slutet av mars månad.

Kallelse och årsmöteshandlingar

Sidan publicerades: 8 november 2022