Projekstöd IF barn och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott 2022-2023

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Den svenska idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. Därför prioriteras två områden 2022-2023 för att kunna nå målen 2025.

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Två sökbara områden

 • Ledarutbildning
 • Barn och ungdom

Ledarutbildning
Idrottsövergripande utbildningar. T.ex.:

 • Grundutbildning för tränare
 • Grundutbildning för föreningsledare
 • Utbildningar som handlar om barn och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling
 • Processarbete i föreningen kring trygga och inkluderande idrottsmiljöer och barn och ungdomars delaktighet
 • Höja styrelsens och ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.

Barn och ungdom
Trygga, inkluderande och hållbara utvecklingsmiljöer.
Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet. Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektstödet kan riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Projekt beviljas för

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg, inkluderande och hållbar för barn och ungdomar, vilket även involverar vuxna i föreningen,
 • att möjliggöra för idrottsföreningar att delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter,
 • idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling,
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov (Här finns en större flexibilitet för RF-SISU Gotland som har möjlighet att ge projektstöd till ordinarie verksamhet i IF om det förväntas leda till ökad inkludering av underrepresenterade grupper),
 • Sökbart är 2 500kr för föreningen att jobba med koncepten Killmiddag eller boken Bortom inkluderingen i lärgruppsform.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter

Glöm inte bort att göra en planeringsgrupp/lärgrupp när ni planerar ert projekt.

Kontakta alltid er förenings idrottskonsulent vid RF-SISU Gotland.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022