”Mycket slitet” och ”för liten yta” – renoveringsbehov utmaning för idrottsföreningar

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar är en växande utmaning för både idrottsföreningar och kommuner. Behovet är stort över hela landet, oavsett om det gäller idrottshallar, utomhusmiljöer eller klubbstugor. Att renovera innebär också en möjlighet till omställning för att möta nya behov och nya målgrupper.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit avgörande för idrottsrörelsens utveckling. Med platser för idrott i människors närmiljö har föreningslivet kunnat växa och skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att röra på sig. Ett halvt sekel senare är det många platser som är i behov av renovering och ombyggnation för att möta dagens efterfrågan. Dels för att minska risken för skador bland utövare, dels för att inte hamna i akuta behov som kan kräva mer omfattande och kostsamma åtgärder.

Utmaning för både idrottsrörelse och kommun

– De anläggningar och idrottsmiljöer som idag används är helt avgörande för föreningslivets verksamhet. Samtidigt är vi i ett läge där vi riskerar att gå miste om många platser på grund av eftersatt renovering och upprustning. Föreningslivet har på många platser redan brist på ytor att verka på. Varje anläggning som stängs ner eller som inte kan användas till sin fulla potential gör det ännu svårare för föreningslivet. Det här är en överlevnadsfråga för många föreningar och kommuner säger Anna Iwarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

Både idrottsföreningar och kommuner ser renoveringsbehovet som den största utmaningen för den långsiktiga tillgången till platser för idrott. Varannan förening upplever ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar och nästan 8 av 10 kommuner svarar att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar är en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

Mer än var tredje förening i Gävleborg ser stort behov

– I Gävleborg upplever 39 % av föreningarna att de har ett stort renoveringsbehov, säger Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg. Det kan gälla slitna ytor både inomhus och utomhus, otillgängliga och trånga lokaler eller dålig belysning och dålig ljuddämpning till exempel. Var fjärde förening har stort behov av större utrymme och flera av dem har fått säga nej till aktiva som vill delta, vilket är väldigt tråkigt. Utgångspunkten måste vara att fler ska få möjlighet att föreningsidrotta och vara fysiskt aktiva, inte färre.

Renovering och ombyggnation kan också öppna möjligheter att tänka nytt. Genom att skapa inbjudande, trygga och öppna platser kan vi få mer funktionella anläggningar som kan locka fler till idrotten. Lokala gymnastiksalar har till exempel stor potential. Genom smart och genomtänkt renovering kan de tillgodose behov för fler idrotter och målgrupper.

Hållbarhetsfråga – fördubblat stöd

Renoveringsfrågan är även en hållbarhetsfråga. Det krävs många gånger mindre material samtidigt som åtgärder för minskad energiförbrukning i vissa fall kan genomföras på samma gång. Riksidrottsförbundet har därför fördubblat sitt stöd till renovering. Samtidigt krävs mer resurser från kommuner och från staten för att göra skillnad på riktigt.

– För varje plats vi tar tillvara på, så minskar behovet av nya ytor. Men då krävs det att anläggningarna kan användas utifrån sin fulla potential. Här behöver regeringen stödja med en varaktig nationell anläggningsfunktion. Att hjälpa kommuner med kunskap och finansiering. Då kan vi på sikt rädda de idrottsmiljöer som håller på att förfalla, säger Anna Iwarsson.

4 tips för att möta renoveringsbehovet på kommunal nivå

  1. Gör en nulägesanalys över samtliga idrottsanläggningar i kommunen, både kommunala och föreningsägda. Ange även eventuellt renoveringsbehov i denna analys.
  2. Sätt upp en långsiktig plan för alla anläggningar och idrottsmiljöer i kommunen. Samtala med föreningslivet kring denna plan.
  3. Våga tänk nytt när vi renoverar. Vid tidpunkten finns ett utrymme att fundera på om platsen kan förändras på något vis. Går det att lägga till nya funktioner såsom sociala ytor eller platser för fler idrotter, likaså anpassningar för ökad tillgänglighet.
  4. Se renovering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga om i stället för att bygga nytt.

Kontakt för mer information om renoveringsfrågor kopplat till idrottsrörelsen i Gävleborg:
Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
070-672 51 31

Tabell över vad idrottsföreningar vill utveckla på platsen där de idrottar, toppsvaren är 1. Renovera, 2. Anpassa efter våra behov, 3. Mer plats.

Sidan publicerades: 14 juni 2024