Inkluderande idrott för alla - Vad kan du bidra med så att fler kan idrotta?

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Som ni alla vet är det idag tyvärr en plånboksfråga att kunna idrotta.

En del av detta beror på den kostnadsökning som idrotten själv bidrar till. Behöver föreningar åka på dyra cuper/tävling i ung ålder? Behöver barn och ungdomar alltid ha den senaste utrustningen? Varför behöver idrottsarenor för elitlag vara så påkostade?

Förutom pengar finns det en rad andra hinder för att börja idrotta eller att vara kvar inom föreningsidrotten. Vi är många aktörer som behöver vara aktiva för att undanröja dessa hinder.

Vi inom RF-SISU Dalarna behöver stötta föreningarna på rätt sätt och med olika typer av insatser utifrån föreningarnas behov. Vi har också ett stort ansvar att sprida information om hur svensk idrott fungerar och att det till stor del bygger på ett ideellt engagemang. Vi har också två fonder; Rätt till idrott och Vägen till Idrott - parasport där det finns pengar att söka för att kunna vara kvar idrotten.

Idrottsföreningarna behöver ha tillgång till ytor för att bedriva sin idrott. De behöver ha utbildade ledare i tillräcklig mängd och vara öppna för att ta emot nya medlemmar. Idag vet vi att det finns föreningar som av olika skäl inte tar emot fler medlemmar. Detta betyder att ett antal barn och ungdomar inte kan prova på eller utöva den idrott som de så gärna vill hålla på med.

Vi vet att många av de idrottsytor/anläggningar som finns i länets kommuner idag har renoveringsbehov i olika grad. Här har kommunerna ett stort ansvar. Idag finns få kommuner i Dalarna som har en tydlig investeringsplan för hur de avser prioritera och renovera sina idrottsytor. Perspektiv som jämlikhet, jämställdhet, integration, stad-land och funktionsvariationer är viktiga avvägningar som kommunerna behöver beakta. Här ser vi att det finns en förbättringspotential. Vi ser att många kommuner samarbetar med grannkommunerna för att kunna erbjuda olika idrotter när det inte finns en särskild anläggning i den egna kommunen, det tycker vi är bra. Idag finns det också Fritidsbanker i flera av länets kommuner där personer kan låna sportutrustning. Här ser vi gärna att alla kommuner i länet bygger upp sådana.

Det fysiska avståndet till en idrottsaktivitet är ett hinder för vissa. Region Dalarna och dess Kollektivtrafiknämnd skulle kunna underlätta resorna till och från träning. Vi har föreslagit avgiftsfri busstrafik för barn och ungdomar upp till 20 års ålder fram till kl 21.00 och att turtätheten förläggs på ett sånt sätt att idrottsaktiviteter underlättas och onödig väntande undviks, framförallt för personer med funktionsnedsättningar.

Ungdomarnas egen vilja och förmåga samt föräldrarnas stöttning och engagemang är naturligtvis avgörande för om det blir något medlemskap i en förening eller inte. Här är vi många som kan stötta och underlätta bl a för de som traditionellt sett inte finns med i dagens idrottsföreningar.

Att delta i en idrottsförening skapar relationer och bygger nätverk. I Dalarna har vi 24 000 ideella ledare som varje vecka gör stora insatser. Dessa ledare arbetar ex som lärare, bagare, elektriker, inom sjukvården och som ingenjörer. Förutom att ledarna utbildar ungdomarna i en viss idrott kan de också inspirera och vägleda våra barn och ungdomar vidare i livet.

Tillsammans kan vi lösa dessa utmaningar så att alla som vill ska kunna delta i våra idrottsföreningar.

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Länkar till relaterat material:

Dala-Demokraten 21 juli debatt - Måste det vara dyrt att idrotta

Falu Kuriren 5 augusti debatt - Alla som vill ska kunna idrotta

Sidan publicerades: 8 augusti 2022