Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och idrottsföreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av förbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Dalarna, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Dalarna, och övriga distriktsförbund, från och med 2023, och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Dalarnas stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (PDF)

RF's code for democratic governance, in English (pdf)

Sidan publicerades: 6 december 2022