Fonder - en möjlighet till utveckling

Sidan uppdaterades: 14 april 2023

För RF-SISU Dalarna är det viktigt att arbeta med regional utveckling. Utveckling kräver ofta externa medel. RF-SISU Dalarna vill därför tipsa idrottsrörelsen i Dalarna om några av de fonder som är aktuella just nu.

Läs om respektive fond:

Yngve Lindvalls Minnesfond - Rätt till idrott
Yngve Lindvalls Minnesfond - Vägen till idrott - Parasport
Arvsfonden
Bygdemedel från Länsstyrelsen Dalarna
Europeiska Socialfonden
Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag
Skandia - idéer för livet
Svenska ESF-rådet
Tips om fler fonder


Yngve Lindvalls minnesfond - Rätt till idrott

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

RF-SISU Dalarna vill bidra till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Idrottsföreningen kan söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning för att barn och ungdomar ska kunna idrotta.

RF-SISU Dalarna fördelar ut max 150 000 kr per år, fördelat jämt mellan kvartalen.

Det finns möjlighet för organisationer eller enskilda att genom gåvor och donationer bidra till fonden, Rätt till idrott. Mer information om gåva i samband med uppvaktning eller till någons minne se information här.

Vem kan söka

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar 7-25 år, samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Sökande idrottsförening ska vara verksam i Dalarna, samt vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

När, hur söker man

 • Ansökan om ekonomiskt stöd kan göras löpande till RF-SISU Dalarna.
 • Ansökan ska beskriva bakgrund och motiv till hur medlen ska användas.
 • Ansökan sker i angivit formulär, länk nedan.

Hur mycket kan man söka

 • Maxbelopp 2 000 kr per person och år och 20 000 kr per idrottsförening och år.
 • Beviljat stöd kan aldrig överstiga den faktiska kostnaden.
 • Max en person per ansökan.

Utdelning

Utbetalning sker löpande under året.

Ansökan ska göras i detta formulär


Yngve Lindvalls Minnesfond - Vägen till idrott - Parasport

Idrottsrörelsens ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och förutsättningar. Vägen till idrott kan starta inom Parasporten, för att utvecklas till ett livslångt intresse eller en karriär. Fonden ska främja jämlikhet och jämställdhet samt beakta både bredd- och elitidrott. RF-SISU Dalarna vill sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Idrottsföreningar kan söka medel som avser:

 • Idrottshjälpmedel för idrottande personer med funktionsnedsättning t ex en sitski.
 • Tjänster t ex en tränare med specialistkunskap.
 • Transporter t ex tillfällen då det behövs specialfordon.

Enskilda paraidrottare kan söka medel som avser:

 • Medel för kortvariga kostnader i sin elitsatsning t ex för ledare, sjukgymnast, dietistrådgivning etc.

Det finns möjlighet för organisationer eller enskilda att genom gåvor och donationer bidra till fonden, Vägen till idrott - Parasport. Mer information om gåva i samband med uppvaktning eller till någons minne se information här.

Vem kan söka

Sökande idrottsförening eller enskild paraidrottare ska vara verksam i Dalarna samt vara medlem i en idrottsförening/specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet.

När, hur söker man

 • Ansökan om ekonomiskt stöd kan göras löpande till RF-SISU Dalarna.
 • Ansökan ska beskriva bakgrund och motiv till hur medlen ska användas.
 • Ansökan sker i angivit formulär, länk nedan.

Hur mycket kan man söka

 • Maxbelopp 10 000 kr per person och år och 20 000 kr per idrottsförening och år.
 • Beviljat stöd kan aldrig överstiga den faktiska kostnaden.
 • Max en person per ansökan.

Utdelning

Utbetalning sker löpande under året.

Ansökan ska göras i detta formulär


Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden t ex för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för målgruppen barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill att målgruppen ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande vilket innebär att projekten ska skilja sig från den ordinarie verksamheten.

Det finns två sorters stöd:

 • Projektstöd
 • Lokalstöd

Läs mer stöden på Arvsfondens hemsida.


Bygdemedel från Länsstyrelsen Dalarna

Bygdemedel är avgifter som vattenföretagen måste betala enligt vattendomar, till de fonder som Länsstyrelsen förvaltar.

Bydemedel ska användas till allmänna ändamål som främjar näringslivet, service i bygden eller på annat sätt är till nytta för bygden.

Exempel

 • Reparationer eller investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av utrustningar

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens Dalarnas hemsida.


Europeiska Socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansieras projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Läs mer om fonderna för finansiering av projekt på ESF:s hemsida.


Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Läs mer om stöd till anläggningar och idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundets hemsida.


Skandia - Idéer för livet

Har ni en idé men saknar pengar att förverkliga den? Idéer för Livet stödjer hellre flera mindre projekt än några få stora. Med rätt idé har ni goda chanser att få ett stipendium. Idéer för livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla.

Läs mer om Idéer för livet på Skadias hemsida.


Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Socialfonden stödjer projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Syftet med integrationsfonden är att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU.

Läs mer om fonderna för finansiering av projekt som främjar ko2mpetensutveckling och motverkar utanförskap på ESF:s hemsida.


- Tips om fler fonder

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Uppvaktning eller minnesgåva

Yngve Lindvalls Minnesfond

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder:

Yngve Lindvalls Minnesfond -
Rätt till idrott

Yngve Lindvalls Minnesfond -
Vägen till idrott - Parasport

Yngve Lindvalls Minnesfond

Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev.