Hem / Bidrag och stöd / Verksamhetsstöd SDF

Verksamhetsstöd för SDF och regioner

Via ekonomiskt stöd från Region Uppsala har RF-SISU Uppland varje år möjlighet att fördela ett verksamhetsstöd till specialidrottsdistriktsförbund (SDF)* verksamma i distriktet. För att erhålla bidrag måste SDF arbeta enligt målen i partnerskapen och utvecklingsresorna i Strategi2025.

För att erhålla verksamhetsstöd ska ansökan vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december. Ansökan ska göras via formuläret längst ned på sidan alternativt via ansökningsblankett. Ladda hem ansökningsblankett här

Ladda hem riktlinjerna för verksamhetsstödet här

Offentligt idéburet partnerskap

RF-SISU Uppland och Region Uppsala har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med syfte att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. Insatserna ska utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Målen i partnerskapet är:

 • ökad fysisk aktivitet
 • minskat stillasittande
 • god fysisk och psykisk hälsa
 • ökad jämställdhet, både inom och mellan idrotter
 • ökade möjligheter till idrott för alla oavsett ålder och förutsättningar.

Strategi 2025

Svensk idrottsrörelse arbetar sedan 2015 enligt Strategi 2025, ett strategidokument med fyra strategiska områden: Livslångt idrottande, idrottens värdegrund är vår styrka, idrott i förening och idrotten gör Sverige starkare. Strategi2025 omfattar fem prioriterade utvecklingsområden:

 • En ny syn på träning och tävling.
 • Inkluderande idrott för alla.
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • Den moderna föreningen engagerar.
 • Ett stärkt ledarskap.

Fördelningsmodell

10 procent av den totala bidragssumman fördelas i grundbidrag till alla SDF/regioner som har verksamhet i distriktet och har lämnat in följande handlingar:

 • verksamhetsberättelse
 • balans- och resultatrapport
 • revisionsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsplan som beskriver hur den planerade verksamheten harmoniserar med Strategi2025, målen i partnerskapet och respektive SF-plan. 

På webbplatsen för strategi 2025 hittar du mer information om de fem utvecklingsresorna

Alla handlingar måste vara signerade. 

Fördelningsmodell

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal föreningar i distriktet enligt Riksidrottsförbundets (RF) röstlängd.

50 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal LOK- stödssammankomster för föreningar med hemvist i distriktet. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal redovisade och godkända utbildningstimmar för verksamhet inom distriktet. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline. 

Bidragstak

Inget SDF kan erhålla mer än 25 procent av den totala bidragssumman.

Ansökan

Ansökan ska innehålla samtliga handlingar enligt ovan och vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december.

Utbetalning

Så snart Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har sammanställt föregående års LOK-stöd och utbildningstimmar, betalas SDF-bidraget ut. För sent inkomna handlingar innebär att bidrag ej erhålls. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att SDF avstängs från bidrag. Beslut fattas av RF-SISU Upplands styrelse.

* I riktlinjerna används benämningen SDF, men här ingår även regioner samt specialidrottsförbund (SF) utan regional organisation.