Hem / Bidrag och stöd / #allaskaharåd

#allaskaharåd

Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om ekonomiskt stöd hos RF-SISU Uppland. 

Enligt FoU-rapporten Idrottens Pris (2014) lägger Svenska folket i genomsnitt cirka 7 600 kronor om året på idrottsrelaterad verksamhet där medlemsavgifter och idrottsresor är de största kostnaderna. Även om kostnaderna för idrott kan hållas nere tack vara ideella ledare och stödet från samhället finns det barn och ungdomar som står helt utanför idrottsrörelsen på grund av de avgifter som idrottandet medför. 

Idrott för alla

Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. 

Riktlinjer

  • Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras av idrottsföreningen. Ansökan ska göras via den här blanketten och skickas till RF-SISU Uppland. 
  • Ansökande förening ska vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). 
  • De medel som söks får avse avgifter för medlemskap och verksamhetsavgifter.
  • Den person som ansökan avser ska vara mellan 7 och 25 år. Utövare med funktionsnedsättning kan vara äldre än 25 år.
  • Den person som föreningen söker stöd för ska EJ namnges i ansökan.
  • Maxbelopp som kan sökas är 2 000 kronor per person.
  • Maxbelopp som kan sökas är 20 000 kronor per förening. 
  • Max en person per ansökan. 
  • Beviljat stöd kan aldrig övergå den faktiska kostnaden.