Hem / Bidrag och stöd / #allaskaharåd

#allaskaharåd

Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om ekonomiskt stöd hos RF-SISU Uppland. 

Enligt FoU-rapporten Idrottens Pris (2014) lägger Svenska folket i genomsnitt cirka 7 600 kronor om året på idrottsrelaterad verksamhet där medlemsavgifter och idrottsresor är de största kostnaderna. Även om kostnaderna för idrott kan hållas nere tack vara ideella ledare och stödet från samhället finns det barn och ungdomar som står helt utanför idrottsrörelsen på grund av de avgifter som idrottandet medför. 

Idrott för alla

Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. 

Ansökan och riktlinjer

  • Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras av idrottsföreningen. Ansökan ska göras via den här blanketten och skickas till RF-SISU Uppland. 
  • Ansökande förening ska vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). 
  • Den person som ansökan avser ska vara mellan 7 och 25 år. Utövare med funktionsnedsättning kan vara äldre än 25 år.
  • De medel som söks får endast avse medlems- och/eller träningsavgift. 
  • Belopp som kan sökas är avgift för medlemskap samt max 500 kronor för träningsavgift. 
  • Maxbelopp som kan sökas är 20 000 kronor per förening. 
  • Max en person per ansökan. 
  • Den person som föreningen söker stöd för ska EJ namnges i ansökan.
  • Beviljat stöd kan aldrig övergå den faktiska kostnaden.

Översyn av deltagaravgifter

I samband med att föreningen ansöker om ekonomiskt stöd från #allaskaråd kan RF-SISU Uppland erbjuda hjälp med att göra en översyn av föreningens deltagaravgifter. Kontakta din idrottskonsulent för mer information