Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Idrott på lika villkor

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Uppland arbetar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. 

En jämställd verksamhet är en förutsättning för och ett tecken på en framgångsrik idrott. Jämställdhet för en framgångsrik idrott är en av idrottsrörelsens utvecklingsresor med sikte på 2025

Jämställdhetsmål

Idrottsrörelsens övergripande jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det ska alltså inte spela någon roll om du är tjej eller kille och vill idrotta. Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Jämställdhetsintegrering

För att uppnå jämställdhetsmålen tillämpas jämställdhetsintegrering, som innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Att verkställa ett jämställdhetsmål kan handla om att granska budgeten och den ekonomiska fördelningen, att prioritera och stötta på ett likvärdigt sätt, att låta alla komma till tals på möten och i diskussioner. Hur ser det ut i din förening? 

 • Alla har samma möjlighet att utöva våra idrotter oavsett kön.
 • Föreningen arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande jargong i omklädningsrummet.
 • Styrelsen har kunskap om vad jämställdhet är och hur man kan driva jämställdhetsarbete.
 • Det finns tydliga mål för jämställdhet.
 • Ekonomiska resurser fördelas likvärdigt mellan könen.
 • Attraktiva träningstider fördelas rättvist mellan könen.
 • Tränare, ledare och förtroendevalda erbjuds i lika hög grad utbildning för sina uppdrag oavsett kön.
 • Valberedningen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • Det finns ett jämställdhetstänk när föreningen kommunicerar.

Jämställd och jämlik förening

Genom satsningen Jämställd och jämlik förening vill RF-SISU Uppland ge föreningar möjlighet att utveckla verksamheten till att bli med jämställd och jämlik samt att skapa en mer välkomnande och inkluderande föreningsmiljö. Idag står många grupper utanför idrotten och för att uppnå jämställdhet och jämlikhet behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer.

Fyra steg till en jämställd och jämlik förening

Satsningen består av fyra steg, från att höja kunskapen genom föreläsningar, kurser och lärgrupper till att identifiera nuläget med en nulägesanalys till att blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer. 

 1. Öka kunskapen i föreningen genom utbildningar.
 2. Fördjupa kunskapen i föreningen genom lärgrupper.
 3. Identifiera nuläget i föreningen genom nulägesanalys.
 4. Sätta mål och ta fram planer.  

Till vilka riktar sig satsningen?

 • Alla i föreningens styrelse, många av ledarna och flera föräldrar deltar i steg ett och steg två.
 • En grupp barn samt en grupp ungdomar deltar i steg tre.
 • Alla i föreningens styrelse deltar i steg tre och fyra.

Stöd i arbetet

Föreningar som deltar erhåller projektmedel om 20 000 kronor.

Övrigt stöd från din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland:

 • Håller i utbildningspassen och ger samtalsstöd och reflekterande frågeställningar.
 • Hjälper till med starten av er/era lärgrupper och tillhandahåller samtalsunderlag och arbetsmaterial.
 • Ger stöd i arbetet med nulägesanalysen.
 • Ger stöd i framtagande av måldokument och handlingsplaner.

Vill din förening vara med?

Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Kontaktuppgifter hittar du här