Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Idrott på lika villkor

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. RF-SISU Uppland arbetar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. 

En jämställd verksamhet är en förutsättning för och ett tecken på en framgångsrik idrott. Jämställdhet för en framgångsrik idrott är en av idrottsrörelsens utvecklingsresor med sikte på 2025

Jämställdhetsmål

Idrottsrörelsens övergripande jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det ska alltså inte spela någon roll om du är tjej eller kille och vill idrotta. Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Jämställdhetsintegrering

För att uppnå jämställdhetsmålen tillämpas jämställdhetsintegrering, som innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Att verkställa ett jämställdhetsmål kan handla om att granska budgeten och den ekonomiska fördelningen, att prioritera och stötta på ett likvärdigt sätt, att låta alla komma till tals på möten och i diskussioner. 

Jämställdhet i din förening

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det kan vara svårt att se de skillnader som finns om vi inte tar ett steg tillbaka och ser på omvärlden med lite kritiska ögon. 

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara på lika villkor hos oss?
  • Har vi en bra ton i samtalet både på och utanför träningen?

Om din förening vill utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, kontakta din idrottskonsulent för att få samtalsunderlag och mallar för en lärgrupp eller boka ett föreningsbesök. 

Din förening kan också få tips, idéer och inspiration samt statistik och fakta. RF-SISU Uppland arrangerar lokala och regionala träffar, föreläsningar och utbildningar.