Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Idrott för alla

Idrotten är en viktig arena för möten mellan föräldrar, ledare, aktiva, motionärer, domare och vänner. Idrotten är också en viktig arena för inkludering. Därför är det viktigt att vi skapar en inkluderande miljö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att vara delaktiga och påverka. 

Idrottens värdegrund

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsrörelsen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. 

En välkomnande och inkluderande verksamhet

Inkludering och mångfald handlar om att ta tillvara på möjligheter, kompetenser och erfarenheter samt att undanröja hinder och trösklar. RF-SISU Uppland arbetar för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet inom idrottsrörelsen. Vi arbetar för att förändra attityder och värderingar så att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om inkludering

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. 

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Om din förening vill utveckla verksamheten ur ett inkluderingsperspektiv, kontakta din idrottskonsulent för att få samtalsunderlag och mallar för en lärgrupp eller boka ett föreningsbesök. Kontaktuppgifter till idrottskonsulenter hittar du här

Din förening kan också få tips, idéer och inspiration samt statistik och fakta. RF-SISU Uppland arrangerar lokala och regionala träffar, föreläsningar och utbildningar.

Föreningar har också möjlighet att söka projektmedel inom inkludering. Projektmedel kan sökas inom området 

Informationsmaterial på olika språk

Foldern Idrott – en bra start i livet finns på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska, somaliska, ukrainska och ryska. Texterna i foldern förklarar på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. 

Ladda ner foldern med de första 12 språken

Ladda ner foldern på ukrainska

Ladda ner foldern på ryska

Video med teckenspråkstolkad version