Hem / Vi arbetar med / Idrottens valarbete

Idrottsrörelsens arbete inför valet 2022

I september 2022 är det val till riksdag, region och kommun – val som alla påverkar idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen vill ha tydliga svar under valrörelsen vad partierna är beredda att göra för att behålla och förbättra förutsättningarna för föreningslivet.

 

RF-SISU Upplands prioriterade frågor för idrotten inför valet 2022

1. Förstärkt bidrag till idrottsrörelsen för att hantera följdverkningarna av corona

RF-SISU Uppland anser att det kommer ta lång tid för uppländsk idrottsrörelse att återhämta sig efter coronakrisen och skapa kraft framåt. Kommunerna behöver under flera år framöver (2022–2024) anslå extra resurser för att hjälpa föreningarna att ta sig ur de svårigheter som uppkommit i och med pandemin. Stödåtgärder kan vara t.ex. ekonomiska tillskott/lättnader, stimulanser för ledare samt särskilda satsningar för att få aktiva att fortsätta idrotta för att locka tillbaka de som slutat eller för att få nya att börja idrotta. Coronastöd som under något/några år ges som extra anslag till idrotten bör om möjligt permanentas som generella medel på sikt för att åstadkomma en nödvändig och hållbar förbättring av föreningarnas villkor. 
 

2. Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Uppland har för få idrottsanläggningar, bygger inte nya i tillräcklig takt och det finns ett stort renoveringsbehov i det befintliga beståndet. Tillgången och avståndet till en idrottsanläggning påverkar i hög grad hur mycket barn, unga och vuxna idrottar. Vi ser ökande hälsoklyftor, växande segregation och ett samhälle som glider isär. I ett socialt hållbart samhälle, där stadsutveckling är mer än bara boende, kan idrottsrörelsen vara en kraft.

Föreningar ska aldrig behöva säga nej eller ställa aktiva i kö på grund av anläggningsbrist. Men på många håll idag svarar inte tillgången upp mot idrottens behov. Därför behövs mer ekonomiska resurser på området och en samhällsplanering där ytor för idrott kommer in i ett tidigt skede i planprocesserna. Om kommunerna kan säkerställa en god anläggningsförsörjning, både på kort och lång sikt, skapas förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva hälsosamma liv. 

3. Idrottens roll i folkhälsan 

Svensk idrott har historiskt spelat och kommer att spela en viktig roll i det svenska samhällsbygget och för folkhälsan. Idrott i förening erbjuder människor möjlighet till rörelse, hälsa, glädje, gemenskap, bildning, personlig utveckling, demokratifostran med mera. Föreningsmodellen har tjänat den svenska idrottsrörelsen väl i mer än ett sekel. På samma grund av frivilligt ideellt engagemang byggs nu också framtidens idrott. 

I RF-SISU Upplands tio kommuner finns det områden där idrotten behöver växa både i vissa stadsdelar och på delar av landsbygden. På dessa platser behövs särskilda insatser för att åter stärka föreningarnas struktur samt för rekrytering av aktiva och ideella ledare. Ett riktat ekonomiskt stöd från kommunerna kan göra stor skillnad i arbetet med att vända den nuvarande trenden. 

4. Folkbildning inom idrottsrörelsen

RF-SISU Uppland är idrottsrörelsens egna studieförbund som genom folkbildning stöttar och utvecklar föreningar, förbund och individer i de tio kommunerna. Överenskommelser och ekonomiska bidrag från stat, region och inte minst från kommunerna gör att RF-SISU Uppland kan främja lärande och utveckling inom idrotten. 

För att säkra ett likvärdigt, starkt och hållbart stöd till föreningsidrotten på lokal nivå behöver samtliga tio av RF-SISU Upplands kommuner göra överenskommelser om folkbildningsverksamheten med RF-SISU Uppland. Summan av de kommunala bidragen behöver på några års sikt ökas markant för att inte riskera negativa effekter på organisationens arbete med folkbildning och annat stöd till idrotten. 

Idrotten ger samhällsnytta

För att idrottsrörelsen fortsatt ska vara en stark samhällskraft, eller till och med bli en ännu starkare sådan, behöver vi bra förutsättningar. Pandemin har skakat om idrottens struktur. Föreningarna står inte lika starka längre. Det krävs ett långsiktigt arbete för att återrekrytera, rekrytera och behålla medlemmar i idrottsföreningen.

  • Därför behövs långsiktiga kommunala stöd för återstart av idrotten.
  • Föreningarna behöver också någonstans att vara. Uppland har för få planer, hallar och andra idrottsplatser. Det finns även ett stort renoveringsbehov bland de anläggningar som finns.
  • Idrott behöver finnas överallt. För att stärka idrotten i områden där idrotten ska växa behövs ett riktat ekonomiskt stöd från kommuner.
  • Det är genom folkbildning och utbildning våra föreningar utvecklas. Därför behöver summan av de kommunala bidragen för folkbildning och utbildning i distriktet ökas de kommande åren.