Hem / Bidrag och stöd / För Specialdistriktsförbund

För Specialdistriktsförbund (SDF)

SDF-stöd 

SDF-stödet är en del av det stöd som RF-SISU Stockholm årligen erhåller från Region Stockholm och som ska fördelas till Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF)/regionala idrottsförbund i distriktet.  
 
Idrotter som saknar SDF/regionalt förbund kan via sitt SF ansöka om SDF-stöd i form av projektbidrag. Se rubriken ”Rutin för utbetalning av stöd för idrott som saknar SDF/regionalt förbund” nedan. 

Ramar och Regelverk

Vid en extrastämma den 2 december 2019 antogs nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Utifrån dessa ramar beslutar styrelsen för RF-SISU Stockholm, vartannat år, om regelverket samt den preliminära fördelningen av stödet för kommande två år.
 
Här kan ni ta del av regelverket för fördelningen av SDF-stödet för 2022–2023 

SDF-stöd 2022-2023

Region Stockholm har beslutat om en höjning av idrottsstödet för 2022, vilket ingår i den slutgiltiga fördelningen för 2022.  

Här kan ni ta del av beslutad fördelning för 2022 samt preliminär fördelning för 2023. Slutgiltig fördelning för 2023 fastställs av styrelsen för RF-SISU Stockholm när regionen beslutat om nivån på 2023 års stöd. 

Rutin för utbetalning av stöd (för SDF)

För att ta del av SDF-stödet ska varje enskilt SDF/regionalt förbund årligen:
 
1. Säkerställa att SDF:ets egna uppgifter i IdrottOnline är uppdaterade och aktuella
 
2. Skicka in årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm. Med årsmöteshandlingar avses:
  • Verksamhetsberättelse
  • Årsbokslut och/eller årsredovisning
  • Revisionsberättelse
  • Årsmötesprotokoll
-  Handlingarna ska vara fastställda och undertecknade. Elektroniska underskrifter godtages i de fall underskrifterna identifieras via till exempel BankId eller annan personligt kopplad identifieringsteknik. 
 
- I årsbokslutet ska mottaget SDF-stöd gå att utläsa i resultaträkningen eller i not.
 
- För SDF-stödet 2022 är det handlingar som avser år 2021 som ska skickas in. Vid brutet räkenskapsår motsvaras detta av handlingar för 2020/2021.

Nytt för i år är att vi, i enlighet med regelverket, kommer att följa upp varje SDF:s representation av kvinnor och män i styrelse och valberedning. 

Stödet utbetalas till SDF:s bank- eller plusgirokonto vid två tillfällen per år (50% på våren och 50% på hösten).

I första hand bör handlingarna skickas i PDF-format till This is a mailto link, i andra hand via post till RF-SISU Stockholm, Att: Marie Fors, Vretenvägen 4, 171 54 Solna. SDF:et ansvarar för att samtliga handlingar skickas i läsbart skick.    
 

Rutin för utbetalning av stöd för idrott som saknar SDF/regionalt förbund

Enligt det gällande regelverket för utbetalning av SDF-stödet kan de idrotter som idag saknar ett SDF/regionalt förbund ansöka om bidraget via sitt SF. Ansökan ska avse projekt som gynnar föreningarna i distriktet. SF:et gör ansökan och är mottagare av SDF-stödet samt ansvarar för att projektet genomförs och redovisas. 
 
Projektet ska ha som syfte att förbättra förutsättningarna för barn- och ungdomsidrott i Stockholmsdistriktet genom att SF:et bjuder in distriktets idrottsföreningar till en eller flera gemensamma aktiviteter. Detta kan vara utbildningar, läger, tävlingar, prova-på-verksamhet mm med fokus på barn och ungdom. Aktiviteten kan arrangeras av en eller flera föreningar, men måste vara öppen för alla distriktets föreningar. Återrapportering ska ske inom särskilt angiven tid som följer med beslutet.
 
 
Vid frågor, kontakta Marie Fors, ekonomiansvarig, This is a mailto link