Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan / Vanliga frågor och svar om Rörelsesatsningen i skolan

Vanliga frågor och svar om Rörelsesatsningen i skolan


Här nedan svarar vi på vanliga frågor om Rörelsesatsningen i skolan.

Hur kan vår skola vara med i rörelsesatsningen?

Samordnarna på RF-SISU Stockholm arbetar tillsammans med skolor utifrån geografiska områden. Hör gärna av er till en samordnare för att få veta mer och om det finns möjlighet för er skola att starta upp en rörelsesatsning genom oss. Kontaktuppgifter finns på RF-SISU Stockholms hemsida.

Varför ska vi som skola vara med i denna satsning?

Skolans personal får kunskap om vikten av rörelse samt tips och hjälpmedel för hur ni tillsammans kan försöka få era barn att vilja, våga och kunna vara mer aktiva under skoldagen och genom hela livet. 

Vilka positiva effekter upplever skolor av att ha tagit del av satsningen?

I svaren på våra enkäter menar många skolor att deras elever blivit lugnare, fått ökad studiero och större gemenskap. Skolorna har mycket färre konflikter att hantera, det är större samverkan mellan klasserna och barnen är mer fysiskt aktiva. Även pedagogerna på skolorna har blivit mer aktiva och har en större samsyn gällande rörelse.

Vilket stöd finns att få som skola?

Ni får handledning, utbildningsinsatser, mallar och material genom samordnare på RF-SISU Stockholm. Ni får även olika typer av erbjudande gällande samverkan med idrotten och föreningar samt möjlighet att nätverka med andra skolor.

Vad krävs av oss som skola för att vara med? 

Att vara med i satsningen är kostnadsfritt. Vi skriver en överenskommelse mellan skola och RF-SISU Stockholm, som undertecknas av rektor, och blir ett startskott för satsningen och samarbetet. I och med detta behöver ni sätta ihop en arbetsgrupp och utse en ansvarig för rörelsesatsningen på er skola. Vi vill även att ni har några planerings- och handledningsträffar med en samordnare under läsåret samt att ledningen frigör ett tillfälle för en föreläsning för all personal i början av satsningen.

Under hur lång tid är skolan med i rörelsesatsningen som en ”överenskommelseskola”?

Vanligtvis är perioden ett läsår, men beroende på när vi börjar och hur det går för er så går det att förlänga eller korta ner tiden. 

Vad innebär en ”nätverksskola”?

Efter att skolan har fått aktiv handledning och stöttning som en överenskommelseskola får den fortsätta som en nätverksskola där vi skickar ut information och tips kring rörelse, samt kallelser till nätverksträffar.  

Hur kan en idrottsförening vara en del av Rörelsesatsning i skolan?

RF-SISU Stockholm arbetar med några skolor åt gången i utvalda områden. Finns intresse av att samverka med dessa skolor är ni välkomna att höra av er till någon av samordnarna för att se om vi kan sy ihop någonting som passar er och skolan. Alla aktiviteter ska bygga på rörelseglädje, där störst fokus ska ligga på att få med dom barn som är minst aktiva idag.

På vilket sätt kan vi som förening samverka med skolan?

Det är stor frihet när det gäller formatet och tidpunkten för samverkan. Aktiviteten kan vara på skolan, i ett närliggande område eller i föreningens lokaler/aktivitetsyta dit barnen på skolan kan ta sig. Det som är ett krav är att aktiviteten ska äga rum antingen under schemalagd skoltid för eleverna, eller i direkt anknytning till skoldagen. Aktiviteterna planeras för maximalt ett läsår åt gången och betalas ut terminsvis. Det kan vara återkommande aktiviteter som sker veckovis, enskilda event eller en informationsdag. Genom samtal tillsammans med personal på RF-SISU Stockholm (samordnare och idrottskonsulent) och skolan, kommer vi överens om ett upplägg som passar båda parter.

Varför ska vi som förening samverka med skolan genom rörelsesatsningen?

Ni får direktkontakt med barn i ert närområde och har stor möjlighet att rekrytera fler medlemmar till er förening. Ni får även en upparbetad kontakt på skolan och kunskap i rörelseförståelse, som är bra att ta med sig även i er ordinarie verksamhet i föreningen. Era ledare som håller i aktiviteterna på skolan får erfarenhet av att möta många barn på olika nivåer och har möjlighet att skaffa sig ett bra nätverk i skolan.

Vilket stöd finns att få som förening?

RF-SISU Stockholm hjälper er med kontakten med skolan, samt stöttar vid planering tillsammans med skolan och samordnar aktivitetsstarten så att ni kommer i gång bra. Vi håller även ett kort samtals- och utbildningstillfälle i rörelseförståelse för ledarna som kommer att vara på skolan och vi har möjlighet att köpa in visst material till skolan för att de ska kunna delta i era aktiviteter. Vi betalar även ut ledararvode till er i efterhand för de aktiviteter som har skett. Vill ni ha ytterligare stöd kring utbildning av ledare eller annan föreningsutveckling för att kunna ta emot nya barn i verksamheten kan vi hjälpa er även med detta.

Vad krävs av oss som förening för att vara med?

Som förening behöver det finnas en ansvarig person för samverkan med skolan som både RF-SISU Stockholm och skolan kan kontakta vid olika frågor och information. Denna person behöver kunna sitta med på planeringsmöte med skolan, samt kunna tillsätta bra ledare för aktiviteter med skolan. Ledarna som har aktiviteter med barnen behöver kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret för skolan. Ansvarig person i föreningen, samt ledarna behöver vara med på ett informationsmöte med RF-SISU Stockholm gällande rörelsesatsningen och begreppet rörelseförståelse. Som förening är det även viktigt att ni har möjlighet att direkt kunna erbjuda plats (utan kötid) för barn som vill starta i er förening, samt att ni har aktiviteter på en anpassad nivå för den åldersgrupp och det kön som ni har aktiviteter för med skolan.  

Är barnen försäkrade under föreningsaktiviteterna?

Ja, under skoltid gäller de försäkringar som finns för skolan. RF har även en olycksfallsförsäkring för spontanidrott som gäller för deltagare i aktiviteter som sker i samband med skolan under event och prova-på aktiviteter anordnade av Riksidrottsförbundet, dess distriktsidrottsförbund och/eller föreningar som erhållit särskilt ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund. På RF-SISU Stockholms hemsida för rörelsesatsningen finns ett försäkringsbrev som beskriver detta. Det är alltid viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad, t.ex. för lokal och för aktivitet. Eller när skolan har personal med, att personalen ansvarar för eleven (kontakt med vårdnadshavare, ev medicin och hämtning) och föreningsledare för själva aktiviteten. Om initiativet kommer genom skolan bör information om spontanaktiviteten kunna gå ut genom skolan till alla vårdnadshavare.