Distriktsstämman 2022

Styrelsen för RF-SISU Stockholm bjuder in till Distriktsstämma onsdagen den 23 mars klockan 18.30. Vi återkommer senare till plats för mötet men vi planerar för en fysisk stämma med möjlighet till digital medverkan.
Enligt RF:s röstlängd, som gäller för RF-SISU Stockholm, får ni representeras av erforderligt antal ombud. Röstlängden presenteras på hemsidan och i en ny SDF-dialog senast den 1 februari 2022.

Motioner till Distriktsstämman 

Ska vara RF-SISU Stockholm tillhanda senast den 15 januari 2022. Medlemsförening, som har sin hemort inom distriktets gränser, har rätt att motionera. Mejla motioner till This is a mailto link

Förslag till ledamöter i Distriktsstyrelsen

RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. 
 
 
I samband med stämman 2022 går mandattiden ut för följande:
Ordförande: 
Claes Thunblad
 
Styrelseledamöter: 
Caroline Silverudd Lundbom 
Doris Högne Rydheim 
Stefan Bengtsson 
Björn Erkus
 
Samtliga, förutom Caroline Silverudd Lundbom (som avböjt omval), står till förfogande för ytterligare en mandatperiod.
 
Följande personer har ett år kvar av mandatperioden:
Victoria Escobar, Thabo Motsieloa, Hans-Göran Elo och Hanna Wistrand.
 
Lekmannarevisor är för närvarande:
Kjell Sahlström, ordinarie och Annika Engström, ersättare 

 

Förslag till ledamöter i valberedning 

Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Läs mer om valberedningens arbete: "En aktiv valberedning med tydliga styrmedel"
 
Nomineringar skickas till vår lekmannarevisor Kjell Sahlström: This is a mailto link