Hem / Om RF-SISU Stockholm / Distriktsstämman

Distriktsstämman 2023

Distriktsstämman är RF-SISU Stockholms årsmöte och distriktets högsta beslutade organ. Distriktsstämman sker årligen och beslutar bland annat om Verksamhetsinriktning och Ekonomisk plan samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Distriktsstämman väljer även styrelse för kommande år. Distriktsstämman består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser.

Distriktsstämman 2023 kommer arrangeras den 22 mars klockan 18.30 hos RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4 i Solna. 

Röstlängden presenteras på hemsidan och i en ny SDF-dialog senast den 1 februari 2023.
 
Motioner till Distriktsstämman 
Ska vara RF-SISU Stockholm tillhanda senast den 15 januari. Medlemsförening, som har sin hemort inom distriktets gränser, har rätt att motionera. Mejla motioner till This is a mailto link
 
Förslag till ledamöter i Distriktsstyrelsen 
RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen. 
 
Kandidater, som måste vara medlemmar i en idrottsförening inom ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet, ska ha accepterat nomineringen. Valberedningen lämnar sitt förslag senast tre veckor före årsmötet. 
 
 
Inför Distriktsstämman 2023 utgår mandattiden för Claes Thunblad (ordförande), Victoria Escobar, Thabo Motsieloa, Hans-Göran Elo och Hanna Wistrand; Samtliga står till förfogande för omval.
 
Lekmannarevisor är för närvarande:
Kjell Sahlström, ordinarie och Annika Engström, ersättare 
Förslag till ledamöter i valberedning 
Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
 
Nomineringar skickas till vår lekmannarevisor Kjell Sahlström: This is a mailto link