Hem / Egna nyheter / 2020 / Hur har idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet påverkats av Coronapandemin

Hur har idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet påverkats av Coronapandemin

RF-SISU Stockholm beslutade i inledningen av Coronapandemin att det är viktigt att få mer kunskap om hur våra idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet påverkas. Detta för att kunna peka på var olika typer av insatser och stöd behövs mest.

RF-SISU Stockholm anlitade konsultföretaget Sweco för att genom en enkätbaserad undersökning ta fram en rapport gällande hur idrottsrörelsen har påverkats. Under juni skickades en enkät till samtliga idrottsföreningar (2 488). I denna ställdes frågor om idrottsföreningarna, hur träningsverksamheten påverkats, ekonomiska konsekvenserna samt hur föreningarna ser på framtiden. Intresset för att delta och svara var stort! Totalt svarade hela 1 251 idrottsföreningar från hela distriktet, vilket ger en imponerande svarsfrekvens på 50,3%.

I stora drag bekräftar rapporten det RF-SISU Stockholm redan uppfattat genom samtal med idrottsföreningar och förbund. Det är tydligt att pandemin påverkat hela idrottsrörelsen liksom hela samhället på ett mycket tydligt sätt. Rapporten visar att idrottsrörelsen tagit ansvar och förändrat sin verksamhet för att bidra till att minska spridningen av covid19. Detta syns tydligast genom att nio av tio idrottsföreningar anger att de minskat på träningsverksamheten, främst den första tiden. Undersökningen visar också att idrottsföreningar har ställt om och utvecklat nya träningsformer med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, på nya platser eller med andra träningsmetoder på sina vanliga idrottsytor

Idrottsföreningar fick också besvara hur antalet medlemmar har påverkats av pandemin. Här anger 58% att det är oförändrat under pandemin och 7% att de fått fler medlemmar än normalt. Var tredje idrottsförening svarar dock att de tappat fler medlemmar än vad de gör ett ”vanligt” år.

Utbildnings och utvecklingsverksamheten har enligt rapporten påverkats mycket. Hela 78% av idrottsföreningarna anger att de helt ställt in eller ställt in delar av den utbildnings- och utvecklingsverksamhet som de hade planerat att genomföra.

Rapporten visar att två av tre föreningar anger att de påverkats ekonomiskt av krisen. För var tredje idrottsförening har ekonomin försämrats så att de tvingats att ta till åtgärder för att försöka lösa de ekonomiska konsekvenserna. Vanligast är att de sökt kompensationsstödet från Riksidrottsförbundet, sökt stöd från kommunen men även från andra exempelvis Tillväxtverket eller dialog med fastighetsvärden.

Rapporten visar också vad som är idrottsföreningarnas största orosmoment inför framtiden. Nästan hälften av samtliga idrottsföreningar angav att de är oroliga för att höstens verksamhet inte ska kunna genomföras som planerat, att de långsiktigt tappar medlemmar samt att det ska påverka föreningens ekonomi i framtiden. Oron för att tappa medlemmar långsiktigt är något som också är tydligt i fritextsvaren. En betydande andel idrottsföreningar har också en stark oro gällande föreningens överlevnad. Sju procent av samtliga idrottsföreningar uppger att de har denna oro.

Vid djupare analys av resultaten från enkätundersökningen är det tydligt att olika idrotter har drabbats olika hårt. RF-SISU Stockholm kommer under hösten fortsätta att analysera detta för att få en tydligare bild. Det som redan nu kan lyftas fram är att exempelvis kampsportsföreningar visar tydligare negativa effekter exempelvis genom att de anger att nästan var fjärde av dem bedömer att föreningen riskerar nedläggning.

Både denna rapport samt en tidigare rapport kring kampsporternas anläggningssituation visar tydligt att dessa föreningar är särskilt utsatta eftersom de i hög grad har sin verksamhet i privata fastighetsägares lokaler, oftast med dyra hyreskontrakt. Att idrottsföreningar återfinns hos privata fastighetsvärdar är inte unikt för kampsportsföreningar, utan det finns också liknande fall inom många andra idrotter. Detta är något som RF-SISU Stockholm vill uppmana kommuner att följa upp och vid behov bistå dessa idrottsföreningar att klara denna tuffa tid.

Ett annat område som redan nu bör lyftas är att idrottsföreningar lyfter en oro för nyrekryteringen av barn och unga. Detta var ett stort orosmoment redan inför hösten och nu när pandemin samt restriktionerna fortsätter hösten 2020 kan det få betydande långsiktiga effekter. Detta är något som både RF-SISU Stockholm och kommuner behöver bevaka och se hur det utvecklar sig samt vilket stöd som då kan behövas.

Läs rapporten här