Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Sök stöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Hos oss på RF-SISU Norrbotten kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Verksamhet för barn på flykt

Vi tipsar om att också kontakta din idrotts specialidrottsförbund för information om stöd som går att söka via dem.

Verksamhet för barn på flykt

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka stöd för att hålla i aktiviteter för barn på flykt. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

RF-SISU Norrbotten kan bevilja stöd för:

Att bekosta låneutrustning, transporter, lokalhyror, ledararvoden eller annat som är förenat med verksamheten.

Ansökan:

Det är enkelt att ansöka. Kontakta bara någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Tips - här finns också medel att söka:

I samarbete med Sparbanken Nord finns möjlighet att söka medel från Idrottens sociala fond för barn på flykt för stöd till deltagar- och medlemsavgifter eller inköp till individuell utrustning.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla.

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Det finns även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

RF-SISU Norrbotten kan bevilja projektmedel för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ("idrottssvaga områden") ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov

Det här ger vi inte stöd till:

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:

 • läger
 • material till ordinarie verksamhet
 • indivduella kostnader - individers medlems- eller träningsavgifter

Ansökan:

Det är enkelt att ansöka. Kontakta bara någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Utgångspunkten är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern.

RF-SISU Norrbotten kan bevilja projektmedel för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar

 • att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter

 • idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Det här ger vi inte stöd till:

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:

 • läger
 • material till ordinarie verksamhet
 • indivduella kostnader - individers medlems- eller träningsavgifter

Ansökan:

Det är enkelt att ansöka. Kontakta bara någon av våra idrottskonsulenter och presenterar er projektidé.