Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd: Barn- och ungdomsidrott

Sök stöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten

Hos oss på RF-SISU Norrbotten kan du och din förening söka projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Föreningar kan också söka stöd hos sitt Specialförbund (SF).

Idrottslyftet delas från och med den 1 januari 2020 upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. I RF:s dialoger med beslutsfattare benämns detta fortfarande samlat som Idrottslyftet. Det vill säga Idrottslyftet avskaffas inte utan vi fördelar på annat sätt för att bättre kunna nå våra mål.

För att styra idrottsföringarnas utveckling i riktning mot målen i Strategi 2025 kommer tre övergripande områden att prioriteras under 2020-2021. 

 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • idrottssvaga områden
 • utbilda barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar

Projektstöd: Barn och ungdomsidrott

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år.  Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i. Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande. Allt för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer.

För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur så att målgruppen vill stanna kvar i den organiserade föreningsidrotten.

RF-SISU Norrbotten beviljar projekt med inriktning att:

 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
 • Möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter, till exempel idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Stöd som beviljas av din idrotts SF:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande

Sök kontaktuppgifter till din idrotts SF

Idrottssvaga områden

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar i olika delar av landet. På landsbygden kan idrottsföreningarna mötas av utmaningar som utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I städerna kan det istället handla om brist på idrottsytor och anläggningar. Det skapar köer till verksamheten och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar  att områden med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund har betydligt färre medlemmar i idrottsföreningarna än i andra områden.

Ett önskat läge år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige. Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. 

Målgrupp

Barn och ungdomar som bor i idrottsvaga områden.

Inriktning

RF-SISU Norrbotten beviljar projektstöd som ska stärka och utveckla länets idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.

Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är
verksamma i idrottssvaga områden eller vill göra insatser i idrottssvaga områden.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar, det vill säga den som planerar och genomför den idrottsliga aktiviteten.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottspecifika utveckling.

RF-SISU Norrbotten beviljar projektstöd för:

SF beviljar projektstöd för:

För ansökningar som gäller idrottspecifika utbildningar ska du istället vända dig till din idrotts Specialförbund (SF). Sök kontaktuppgifter till ditt SF.

Enkelt att göra ansökan

För projektstöd som RF-SISU Norrbotten beviljar ska du kontakta våra idrottskonsulenter och presentera er projektidé. För de flesta av stöden kan ansökan göras löpande under året.

Exempel på kostnader som RF-SISU Norrbotten inte beviljar

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningen. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Vi beviljar inte kostnader för:

 • Läger
 • Material till ordinarie verksamhet
 • Medlems- eller träningsavgifter