Hem / Bidrag och stöd / Krisberedskap

Krisberedskap i en idrottsorganisation

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. RF-SISU Norrbotten erbjuder föreningar hjälp i processen att ta fram en egen krishanteringsplan, utbildning för att förebygga kriser och stöd om en kris trots allt uppstår. 

Riksidrottsförbundet har tagit fram en mall för krisplan som idrottsorganisationer kan använda som ett stöd för hur den ska ska agera vid olika händelser. Det är inte bara krisen i sig som man ska hantera utan även bilden av krisen. I krisplanen finns alla tänkbara situationer beskrivna, hur de ska hanteras och vilka som ska kontaktas i händelse av kris.

Mallen till krisplan är anpassad så långt som möjligt till en idrottsorganisation. För att börja använda planen i er egen verksamhet krävs ett internt utbildnings- och informationsarbete där respektive funktion förstår sin roll och hur man ska agera.

Vad är en kris? 

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. När en möjlig krissituation upptäcks av en anställd eller ideellt engagerad inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas. Larma hellre en gång för mycket!

När ska man larma?

Gå igenom frågorna nedan. Om du svarar ja på en eller flera frågor eller om du är osäker ska du genast larma någon i krisledningsgruppen.

  • Finns risk att en stor del av organisationens verksamhet sätts ur spel eller skadas?
  • Finns risk för avsevärda personskador, miljöskador, materiella eller immateriella skador?
  • Finns allvarlig risk att organisationens anseende, förtroende eller varumärke skadas?
  • Finns risk för allvarliga ekonomiska kostnader eller förluster?
  • Finns risk för allvarlig eller omfattande negativ massmedial bevakning?

Vi erbjuder föreningar stöd

RF-SISU Norrbotten erbjuder föreningar hjälp i processen att ta fram en egen krishanteringsplan, utbildning för att förebygga kriser och stöd om en kris trots allt uppstår. Kontakta Jakob Boudin för mer information.

Riksidrottsförbundets säkerhetsansvariga Lena Sahlin kan också ge ytterligare stöd eller svara på frågor.

Ladda hem mallen för krisplan.

Mer om: Trygg idrott