Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Norrbotten arbetar för att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi gör det genom utbildningsinsatser och i dialog med länets idrottsföreningar och är ett bollplank för föreningar som hamnar i svåra situationer.

Idrottsrörelsens värdegrund bygger på fyra hörnstenar:

 • Glädje och gemenskap
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel
 • Demokrati och delaktighet

Om vi tillsammans omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en lång väg mot en trygg idrott.

Förebyggande arbete för en trygg idrott

I idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill kan du hitta inspiration till ert värdegrundsarbete. Ni kan även ta hjälp av Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Det här kan er förening göra i förebyggande syfte

 • Skaffa er kunskap.
 • Lyft trygghetsfrågorna på ledarträffar och föräldramöten.
 • Arbeta fram och kommunicera en tydlig och förankrad värdegrund i föreningen.
 • Ta fram en tydlig och enkel handlingsplan.

Ta gärna hjälp av RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter för att starta ett gemensamt arbete kring er förenings värdegrund. Vi har stor erfarenhet av att leda processer där ni tillsammans i föreningen kommer överens om hur ni vill att er verksamhet ska bedrivas. Vi kan även vägleda er i arbetet med att få värdegrunden att genomsyra verksamheten i er förening.

Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret

Från den 1 januari 2020 ska alla föreningar begära ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år.  

Här hittar du mer information om föreningens hantering av registerutdrag.

Om värdegrunden bryts

Det är viktigt att agera om du är orolig för någonting i din förening. Börja med att berätta hur du känner för någon av de ansvariga i din förening för att se om ni tillsammans kan komma vidare med frågan. 

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Du kan även att ta kontakt med sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Norrbotten som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Kontakta polisen vid brott
Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper Riksidrottsförbundets idrottsombudsman dig med råd.

Våga prata om sexuella övergrepp

Trots idrottsrörelsens nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp så är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

RF har initierat och finansierat studien med syfte att bidra till att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för att skapa verkligt trygga idrottsmiljöer. Studien visar att idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp.

Forskaren Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, för i rapporten fram fem rekommendationer till idrottsrörelsen:

 1. Erkänn sexuella övergrepp som förekommande problem inom idrotten
 2. Tydliggör problembilden
 3. Utse ansvariga funktioner och personer
 4. Förändra normer och förhållningssätt
 5. Utveckla åtgärder

Läs rapporten för en utförligare beskrivning av rekommendationerna.

Mer om trygg idrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webbplats finns information om trygg idrott samlad. Du hittar utförlig information om vilka vägar du kan ta om något inte känns rätt eller om du misstänker att ett fel har begåtts. Där finns bland annat kontaktuppgifter och information om Idrottsombudsmannen och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst och BRIS telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare.

Till RF.se

 Mer om: Barn- och ungdomsidrott  Registerutdrag