Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025. RF-SISU Norrbotten vill ta dig och din förening med på en spännande utvecklingsresa där målet är att fler ska kunna och vilja idrotta i förening - hela livet.

På den är sidan hittar du information om vad idrottsrörelsen vill med Strategi 2025 och vilken hjälp du och din förening kan få av RF-SISU Norrbotten.

Om strategi 2025

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya ideer har inte fått tillräckligt med plats och idrotten riskerade att tappa kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna. Idag slutar många att idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver nytänkande för att kunna brytas

Med det som bakgrund bestämde sig idrotten för att det var dags för en förändring. De olika idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening. I samma veva stakades vägen för framtiden ut. De enades om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut.

Sedan dess har mycket hänt inom de flesta idrotter. Många ser över sin kultur, tränings- och tävlingsformer och hur man kan sänka trösklarna så att fler kan vara med. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

Idrottsrörelsens förändringsarbete Strategi 2025 ska få ännu fler att känna sig välkomna i idrottsföreningen. Fokus på personlig utveckling före resultat lägger grunden för ett livslångt idrottande. Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringar i samhället. Moderna föreningar ska bli ännu bättre på att fånga människors engagemang på ett sätt som gör att fler upptäcker det unika med föreningsidrott.

Från triangel till rektangel

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling mellan bredd- och elitidrott men verksamheten kompletteras med en utvecklad verksamhet för människor under hela livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en rektangel. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Idrottsrörelsens mål 2025

Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden. Målen är idrottsrörelsens gemensamma och därför har också specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund och föreningar ett indirekt ansvar att sträva mot målen:

Livslångt idrottande

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

Utvecklingsresorna mot målen

Idrottsrörelsen har också beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå de övergripande målen. Det stora målet med utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling.

Utvecklingsresorna är:
• En ny syn på träning och tävling
• Den moderna föreningen engagerar
• Inkluderande idrott för alla
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
• Ett stärkt ledarskap

En ny syn på träning och tävling

Önskat läge 2025: 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får förutsättningar att idrotta mer.

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet.

2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet.

Den moderna föreningen engagerar

Önskat läge 2025: 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma mål samt den idrottsspecifika identiteten.

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

Önskat läge 2025: 2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med lika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Önskat läge 2025: 2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka.

Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap

Önskat läge 2025: 2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Hjälp att få från RF-SISU Norrbotten

Strategi 2025 går som en röd tråd genom hela RF-SISU Norrbottens verksamhet. Vi arbetar aktivt för att hjälpa föreningar och förbund att starta en egen utvecklingsresa, som strävar mot målen i Stragegi 2025.

Vi gör det genom att anordna utbildningar och föreläsningar som ger kunskap i varför idrottsrörelsen behöver förändras och vad vinsterna blir om vi lyckas modernisera oss. På plats i din idrottsförening kan vi hjälpa er att  göra en nulägesanalys där ni ringra in områden ni ser behov av att utveckla. Analysen ligger sedan till grund för en utvecklings- och utbildningsplan där vi skräddarsyr insatser utifrån era behov.

Ta kontakt med våra idrottskonsulenter och boka in ett kostnadsfritt besök.

Strategi 2025 har en egen webbplats

På strategi2025.se har Riksidrottsförbundet samlat fördjupad information om Strategi 2025. Du hittar forskning, filmer, pedagogiska verktyg och tips till föreningen, ledare och föräldrar. Kika gärna in där.

Till strategi2025.se 

Mer om: Barn- och ungdomsidrott   Inkluderande idrott   Trygg idrott  Jämställdhet