Valet 2022 - viktigt för idrotten i Norrbotten

I september 2022 är det val till region, kommun och riksdag – val som alla påverkar idrottsrörelsen i Norrbotten. RF-SISU Norrbotten vill ha tydliga svar under valrörelsen vad partierna är beredda att göra för att behålla och förbättra förutsättningarna för föreningslivet.

Panelsamtal med beslutsfattare med fokus på våra valfrågor

Under Mötesplats SM-veckan i Piteå livesändes ett panelsamtal med regionala, lokala och nationella beslutsfattare, där vi berörde två viktiga frågor för Norrbottens och idrottsrörelsens utveckling – återstarten efter pandemin och tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Med rätt förutsättningar kan idrottsrörelsen bidra till ett attraktivt Norrbotten där människor vill bo och leva.

Här kan du se hela panelsamtalet i efterhand.

Prioriterade frågor för idrotten i Norrbotten inför valet 2022

1. Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Ökande hälsoklyftor och växande segregation som riskerar förvärras på grund av coronapandemin, kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. I samhällsplaneringen prioriteras ofta idrottsanläggningar bort när områden förtätas eller nya bostadsområden byggs. Idrotten finns inte med eller kommer för sent in i planeringen. Byggandet av idrottsanläggningar måste ske i samklang med ökat bostadsbyggande och i takt med övriga samhällsförändringar.

De stora industrisatsningar som planeras i länet samt pågående samhällsomvandlingar påverkar Norrbotten både lokalt och regionalt. Det finns behov av inflyttning av arbetskraft och människor ska vilja bo kvar här. Norrbotten har en spännande men också och utmanande tid framför sig. När infrastruktur planeras behöver nya idrottsytor och idrottsanläggningar prioriteras och byggas i en takt som minst matchar befolkningsutvecklingen. Samtidigt förfaller många av de idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som byggts och anlagts på 1900-talet. Det behövs en rejäl satsning för att modernisera beståndet av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

En god anläggningsförsörjning i kommunerna skapar förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva liv. Det är bra för folkhälsan och för länets attraktivitet.

2. Förstärkt stöd till idrottsrörelsen för att hantera följdverkningarna av corona

Norrbottnisk idrottsrörelse har drabbats mycket hårt av coronapandemin. LOK-stödsstatistik visar att aktivitetsnivån bland barn och unga har minskat dramatiskt, långt över riksgenomsnittet och nästan mest i landet. Mer än var 5:e deltagartillfälle har försvunnit under pandemin, vilket motsvarar att 800 färre barn och unga har gått till träningen varje dag. Behovet av att arbeta med återstart är stort i föreningarna och det behövs ett långsiktigt stöd till idrottsrörelsen. Vi är oroade över att idrottsrörelsen inte ska lyckas locka tillbaka de som slutat. Vi behöver ges möjlighet att kraftsamla för att ta oss ur de svårigheter som uppkommit i och med pandemin. Idrottsrörelsen har drabbats både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och kommer att behöva ett långsiktigt och förstärkt stöd för att arbeta med återstart och utveckling de närmaste åren.

3. Hållbar och stärkt finansiering för att säkra RF-SISU Norrbottens stöd till föreningsidrotten

För att idrottsföreningarna ska kunna komma i gång med verksamheten igen på ett tryggt och säkert sätt finns det ett stort behov av hjälp och stöd, inte bara i form av ekonomiska resurser. Föreningarna efterfrågar också ett ökat personellt stöd från RF-SISU Norrbotten. Behovet upplevs stort. Föreningarna vill bland annat ha hjälp med att anordna utbildningar och processleda mötesplatser där de kan planera och strukturera sin verksamhet och få kraft att komma i gång igen. De önskar också hjälp med att hitta sätt att rekrytera nya ledare och aktiva, motivera medlemmarna till engagemang och hitta samverkan med andra föreningar.

För att möta föreningarnas behov behöver RF-SISU Norrbotten få ökade och långsiktiga resurser. Vi behöver bli fler medarbetare för att kunna erbjuda föreningarna den kvalitativa hjälp de efterfrågar och behöver i samverkan med SF och SDF.

Digitala lösningar underlättar för människor att träffas och medverka i folkbildning och utbildning. Vi ser därför ett behov av att den digitala infrastrukturen i länet utvecklas så att alla, oavsett bostadsort, ges lika möjligheter att interagera digitalt.

RF-SISU Norrbottens uppmaningar till samhället

Nedan presenterar vi exempel på det RF-SISU Norrbotten och idrottsrörelsen behöver hjälp med av länets kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen, kopplat till idrottsrörelsens tre prioriterade frågor inför valet 2022. 

RF-SISU Norrbotten uppmanar kommunerna att:

 • prioritera idrottsanläggningar och idrottsytor i den kommunala utvecklingen.
 • idrotten ges utrymme/skrivs in i övergripande kommunala översiktsplaner samt strategiska dokument och ses som rådgivande instans i planerings- och beslutsprocesser.
 • arbeta fram långsiktiga och hållbara idrottspolitiska planer och strategier som antas i kommunstyrelsen.
 • arbeta fram och utveckla underhållsplaner för befintliga idrottsanläggningar och idrottsytor för att säkerställa renoverings- och moderniseringsbehov.
 • ta coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen på stort allvar under lång tid framöver, genom att ta höjd för flexibla och anpassade insatser som underlättar för föreningarna i återstarten.
  • använda en fördelningsmodell där de som minskat sin verksamhet på grund av pandemin får ett fullgott lokalt aktivitetsstöd. Nivån bör ligga på minst samma nivå som utbetalningarna för 2019 års verksamhet.
  • fortsatt ge förstärkt kontantstöd samt reducera hyror av kommunala lokaler för idrottsföreningar.
  • förstärka stödet till föreningar som äger eller driftar idrottsanläggningar och idrottsmiljöer eller hyr plats av privata fastighetsägare.
  • stödja parasporten och dess möjlighet till återstart efter pandemin för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till idrott i förening.
  • underlätta för människor att mötas och bedriva folkbildning, till exempel genom att tillhandahålla möteslokaler och/eller digitala förutsättningar till låg eller ingen kostnad.
 • säkra ett bidrag till RF-SISU Norrbotten för att möjliggöra ett likvärdigt, starkt och hållbart stöd till föreningsidrottens folkbildningsverksamhet på lokal nivå. Målet är att bidraget i samtliga kommuner ska öka till minst 5 kr/invånare.
 • erbjuda tillgång till mötes- och utbildningslokaler till låg eller ingen kostnad.

RF-SISU Norrbotten uppmanar Region Norrbotten att:

 • anta en idrottspolitisk plan, vid sidan av kultur- och folkhälsoplanen.
 • säkerställa att idrottsrörelsen tar plats i regionens strategiska dokument som berör regional utveckling och folkhälsa - och därigenom erkänna idrottsrörelsen som en viktig aktör för Norrbottens attraktivitet och utveckling.
 • utöka verksamhetsbidraget till RF-SISU Norrbottens folkbildnings- och idrottsuppdrag, motsvarande minst 20 kr per invånare för att säkra ett likvärdigt, starkt och hållbart stöd till föreningsidrotten på lokal nivå.
 • i samverkan med andra aktörer arbeta för att en nationell anläggningsfunktion samt en nationell anläggningsfond inrättas som kan vägleda i frågor och stödja projekt som rör modernisering och mångsidig funktion av anläggningar och idrottsmiljöer.

RF-SISU Norrbotten uppmanar Länsstyrelsen att:

 • ge idrottsrörelsen en plats i Länspartnerskapet
 • skapa förutsättningar för dialog och samplanering mellan länets kommuner med syfte att säkra en mångfald av anläggningstyper. Exempelvis när en enskild kommun inte själv klarar av att tillgodose behovet eller där samverkan med närliggande kommuner ökar investeringens nyttjandegrad och ekonomisk hållbarhet.
 • i samverkan med andra aktörer arbeta för att en nationell anläggningsfunktion samt en nationell anläggningsfond inrättas som kan vägleda i frågor och stödja projekt som rör modernisering och mångsidig funktion av anläggningar och idrottsmiljöer.
 • föra dialog med idrottsrörelsen för att utveckla landsbygden med hjälp av Bygdemedel.
 • att vara ett gott stöd för att möjliggöra en god återstart av idrottsutbytet för unga i Barentsregionen, fokuserat på Sverige, Norge och Finland när utbyte och samverkan med Ryssland inte är möjlig.