Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Idrott för äldre

Idrott i förening ger äldre bättre livskvalité

Idrottsrörelsen har startat en förändringsresa för att fler vuxna och äldre ska kunna och vilja idrott i förening - hela livet.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. I framtiden kommer äldre att ställa andra krav och vilja träna i allt högre åldrar. Det är en stor och växande grupp, som är en viktig resurs för samhället och samtidigt en underutnyttjad tillgång för idrottsrörelsen.

Idrott för äldre bedrivs idag i tusentals idrottsföreningar i landet. Men idrottsrörelsen behöver också utveckla sitt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening. För att resan ska gå snabbare behövs det också någon form av offentligt stöd till föreningarna för att utveckla verksamhet och engagemang hos äldre.

Rörelse ger hälsoekonomiska vinster, både för individen och samhället. Den viktigaste vinsten är fler levnadsår och fler friska år. Regelbunden fysisk aktivitet leder till vinster i livskvalitet och vård och omsorgskostnader minskar väsentligt för demenssjukdomar, fallolyckor, typ 2-diabetes, stroke och funktionsnedsättning (muskelförtvining).

Seniorbarometern 2021 - en studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern genomfört en studie med seniorer i åldrarna 60-80 år. Syftet är att förstå vad seniorer gör en typisk dag, hur de mår och ser på begreppet hälsa, vad som intresserar dem samt hur de motionerar och vad som motiverar – eller hindrar – till rörelse.

Undersökningen Seniorbarometern visar att idrottande äldre upplever livet som roligare, mer rikt på vänner och att gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten ger dem.

Några resultat från Seniorbarometern

  • Nära 9 av 10 seniorer tränar i någon utsträckning. 61 procent gör det minst flera gånger i veckan och hela 25 procent gör det dagligen. 13 procent tränar sällan eller aldrig.
  • Nära en tredjedel är medlemmar i en idrottsförening, fler män än kvinnor. De flesta medlemmar är motionärer men flera har även förtroendeuppdrag som exempelvis kassör.
  • 81 procent av de kvinnliga medlemmarna är motionärer, jämfört med 61 procent av männen. Men fler män än kvinnor deltar i andra former av engagemang eller uppdrag inom föreningen.
  • Seniorer som är medlemmar i en idrottsförening tränar oftare än de som inte är medlemmar och tycker det är viktigare att kunna träffa och umgås med vänner i samband med träningen.
  • Att känna samhörighet med någon och vara en del i något bidrar till meningsfullhet för de föreningsaktiva. Detta är framför allt viktigt ur en sysselsättningsaspekt för de som har avslutat sitt arbetsliv.
  • Det som skulle få seniorer att börja motionera eller motionera mer är framför allt anpassade aktiviteter (18 procent), träning tillsammans med andra i samma ålder (17 procent) och på samma nivå (17 procent).
  • Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten gett dem, menar flera.
  • Medlemmarna upplever livet som roligare och mer rikt på vänner.

Läs seniorbarometern i sin helhet.

Här kan du se en intervju med Aila Ibanez Mengüc, Riksidrottsförbundet, om rapporten:

  •