Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

En mer välkomnande och inkluderande idrott i Norrbotten

Idrotten är en viktig arena för möten mellan föräldrar, ledare, aktiva, motionärer, domare och vänner. Idrotten är också en viktig arena för inkludering. Därför är det viktigt att vi skapar en inkluderande miljö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning. Vi på RF-SISU Norrbotten är ett stöd för dig och din föreningar när ni vill utveckla verksamheten till att bli öppnare, nyfiknare och mer välkomnande.

Idrott för alla hela livet

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar. Idrotten vill att ännu fler känner sig välkomna och att glädje och utveckling ska motiviera fler att idrotta hela livet. Trösklarna måste blir lägre och det ska gå att idrotta på flera olika sätt i våra föreningar. RF-SISU Norrbotten arbetar för att förändra attityder och värderingar så att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och ses som en tillgång. 

Alla ska värderas lika

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsrörelsen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. 

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

RF-SISU Norrbotten stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott. Kontakta oss så hjälper vi er att komma vidare i ert arbete med inkludering. Våra idrottskonsulenter har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material.

Från RF-SISU kan du som förening även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering med fokus på etnicitet. Vi hjälper dig gärna att bolla idéer – ansökningsförfarandet är enkelt. Läs mer om stöd för inkluderingsarbete här.

Normmedvetenhet

En av de fem utvecklingsresorna i  Strategi 2025  är en inkluderande idrott för alla. För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att

  • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
  • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. 

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Om din förening vill utveckla verksamheten ur ett inkluderingsperspektiv, kontakta din idrottskonsulent för att få samtalsunderlag och mallar för en lärgrupp eller boka ett föreningsbesök. 

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se och på Riksidrottsförbundets webbplats.

Mer om: Trygg idrott  Barn- och ungdomsidrott  Strategi 2025