Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) och RF-SISU Norrbotten har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Riktlinjer och mål mot 2025

Sedan den 1 januari 2021 är satsningen en del av RF:s ordinarie verksamhet. Enligt nya riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen.

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

Rörelsesatsning i skolan – så fler ska vilja, våga och kunna vara aktiva 

Tillsammans skapar vi förutsättningar

RF-SISU Norrbotten vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Vi kan bidra med nycklar och stöd, men det hälsofrämjande arbetet bör vara ett gemensamt ansvar för hela skolan. Allt tyder på att fysisk aktivitet och rörelse bidrar positivt till elevers lärande och prestation i skolan och bidrar till att minska antalet kränkningar.

På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv, gärna som deltagare och medlem i föreningsdriven idrott. Vi vill dessutom bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen.

Är du idrottsledare eller har ett utvecklingsuppdrag i en idrottsförening som ligger i närheten av våra samverkande skolor, så kan du och din förening bidra! Ta kontakt med oss så tittar vi gemensamt på vilka möjligheter som finns att nå ut till skolornas elever med just er idrott.

Mer om Rörelsesatsningen i skolan på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du fördjupad läsning om Rörelsesatsningen i skolan, rörelseförståelse och vikten att röra på sig. Här finns material, inspiration, forskning och fakta.

Till rörelsesatsningen
på RF:s webb