Hem / Om RF-SISU Norrbotten

Vi finns här för Norrbottens idrottsföreningar

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. 

Vårt uppdrag är att:

 • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå 
 • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund 

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag - idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Norrbotten. Vi ger service till Norrbottens omkring 870 idrottsföreningar och 62 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Läs mer om sammanläggningen

Målet: idrott för alla hela livet

RF-SISU Norrbotten i är en samlande kraft för länets idrottsrörelse. Vi stödjer föreningar och förbund i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar, förbund  och dess medlemmar att blomstra så att fler både kan och vill idrotta hela livet. RF-SISU Norrbotten arbetar intressepolitiskt och för fram och bevakar viktiga frågor för idrottsrörelsen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och beslutsfattare.

RF-SISU Norrbotten  är också idrottsrörelsens studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten sätter idéer i rörelse som leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

RF-SISU Norrbottens arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman som genomförs vartannat år.

 Till RF-SISU Norrbottens uppgifter hör att:

 • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
 • stimulera lärande
 • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
 • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
 • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
 • visa på idrottens betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor
 • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
 • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
 • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten 

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund; glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Målet är "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."

Läs mer om det som styr vår verksamhet

Vi finns där idrotten finns

Du hittar vårt huvudkontor i Luleå, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialidrottsdistriktsförbund det absolut viktigaste. Våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter i hela länet. Lokalkontor finns i Piteå, Överkalix och Gällivare. 

Kontakta oss så berättar vi mer

Finansiering av RF-SISU Norrbottens verksamheten

Vårt idrottsuppdrag finansieras av statliga medel som kanaliseras via Riksidrottsförbundet.Vi får även ekonomiskt stöd från Region Norrbotten. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Vårt folkbildningsuppdrag, som idrottsrörelsens studieförbund, finansieras av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Mer om: Styrande dokument