Hem / Egna nyheter / Ny rapport: Behov av bättre anläggningar och fler träningstider i Norrbotten

Ny rapport: Behov av bättre anläggningar och fler träningstider i Norrbotten

Närmare hälften av idrottsföreningarna i Norrbotten upplever ett stort renoveringsbehov av anläggningar och idrottsytor. 24 % uppger också att de har stort behov av fler tider för att bedriva verksamheten.

I en enkät till idrottsföreningarna i landet har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsplats, yta och anläggning. 184 av de 5 500 idrottsföreningar som besvarade enkäten finns i länet. De representerar 45 olika idrotter ifrån samtliga kommuner i Norrbotten.

– Funktionella, attraktiva och tillgängliga anläggningar är centralt för att idrottsföreningarna ska kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet, men också för att göra Norrbotten attraktivt att bo i, säger Leif Nordström, ordförande i RF-SISU Norrbotten.

Enkäten visar att:

  • 4 av 10 föreningar har behov av mer tider
  • 4 av 10 föreningar har stort behov av mer plats/yta att idrotta på
  • 5 av 10 upplever att det finns ett stort renoveringsbehov på platsen
  • 3 av 10 föreningar upplever att platsen/anläggningen bara till viss del eller inte alls är anpassad till den idrott som föreningen bedriver.
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte upplevs tillgänglig för funktionsnedsatta

– Förutom önskemål om renovering av idrottsytor så vill föreningarna att anläggningen eller platsen anpassas och rustas upp för att bättre uppfylla behoven. Sociala ytor, omklädningsrum, duschar och toaletter är sådan som föreningarna har synpunkter på, säger Leif.

Föreningarna flaggar också för brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Bara var tredje förening upplever att anläggningen är tillräckligt anpassad.

– Det finns mycket kvar att göra på tillgänglighetsområdet. Idrotten ska vara till för alla och då behöver anläggningarna svara upp mot det, säger Leif och pekar på att det kan handla om allt från att hiss saknas till att snöröjningen utanför anläggningen inte fungerar.

Efterlyser långsiktig planering för anläggningsförsörjning och underhåll

Leif Nordström menar att kommunerna behöver arbeta mer strategiskt och långsiktigt med anläggningsfrågan. Att det finns hallar, planer, ytor och tillgång till skog och mark som gör det möjligt att idrotta är basen för föreningarnas verksamhet. RF-SISU Norrbotten vill att alla länets kommuner tar fram en idrottspolitisk strategi och planer för anläggningsförsörjning och underhåll. Arbetet bör göras i dialog med idrottsrörelsen.

– I Norrbotten är vi visserligen inte lika hårt drabbade av anläggningsbrist som i storstäderna, men självklart finns det problem även här. Och med tanke på de industrisatsningar som är på gång behöver vi ligga i framkant och planera för ett utökat anläggningsbehov, kopplat till den förväntade befolkningsökningen och byggandet av nya bostadsområden.

– Underhållet av anläggningar har släpat efter under lång tid. Vi vill att kommunerna satsar på renovering och upprustning, men även tillbyggnad av funktioner som saknas idag. Genom att ha en plan för underhåll hålls anläggningarna i bättre skick och i längden är det också mer kostnadseffektivt, säger Leif.


Riksidrottsförbundets rapport är ett bra underlag för RF-SISU Norrbottens dialog med kommunerna och idrottsföreningarna. Vi har tillgång till statistik nedbruten på distriktsnivå. För mer information kontakta RF-SISU Norrbottens distriktsidrottschef Katarina Halvardsson

RF:s nationella rapport om anläggningssituationen i Sverige