Hem / Egna nyheter / För en tryggare idrott: Våga prata om sexuella övergrepp

För en tryggare idrott: Våga prata om sexuella övergrepp

Vi måste våga prata öppet om sexuella övergrepp inom idrotten. Det menar Jakob Boudin, RF-SISU Norrbottens sakkunnige i barn- och ungdomsidrott. Det är viktigt att arbeta förebyggande i klubben för att minska risken att barn far illa.

Jakob Boudin är RF-SISU Norrbottens sakkunnige i barn- och ungdomsidrott. Han välkomnar den forskningsrapport som släpptes nyligen - ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten”. Studien som ligger bakom rapporten har initierats av RF men genomförts av forskaren Susanne Johansson, fil.dr idrottsvetenskap, på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

Rapporten visar att vi inom idrottsrörelse tydligt tar ställning mot sexuella övergrepp. Men vi har samtidigt ett stort arbete kvar att göra. Det krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp, säger Jakob Boudin och menar att en av orsakerna är att sexuella övergrepp och kränkningar är väldigt skambelagda för både förövare och offer och därmed svåra att prata om.

Det förebyggande arbetet för att minimera risken att någon ska fara illa av sexuella övergrepp eller andra typer av kränkningar är jätteviktigt. Riksidrottsförbundet har under de senaste åren jobbat hårt med att utveckla ett skyddsnät som ska bidra till en trygg idrott för alla – fri från mobbning, trakasserier, våld och övergrepp. Idrottsombudsman, visselblåsartjänst och telefonlinjen för idrottsledare i samverkan med BRIS är några av insatserna. Läs mer om trygg idrott på rf.se.

Våga erkänna att sexuella övergrepp förekommer

I forskningsrapporten lyfter forskaren Susanne Johansson fram att föreningar och förbund måste våga erkänna att det kan förekomma och förekommer sexuella övergrepp inom idrotten. Jakob Boudin håller med om att tystnadskulturen måste brytas.

- Visst finns det föreningar som har policys mot sexuella övergrepp. Men jag upplever inte att det är en prioriterad fråga som föreningar och förbund jobbar aktivt med. Det är lätt att tänka att det här drabbar inte oss.

- Däremot upplever jag att idrottsföreningarna har levt upp till kravet om att begära utdrag ur belastningsregistret för barn- eller ungdomsledare. Kravet omfattar ledare som har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Sakkunnig stöttar med utbildning, rådgivning och samtalsstöd

Som sakkunnig i barn- och ungdomsidrott har Jakob regelbunden kontakt med idrottsföreningar och förbund i länet. Han stöttar med utbildning och rådgivning och medverkar också när någonting gått snett och barn farit illa.

- Jag har funnits med som samtalsstöd i några ärenden där det har funnits misstanke om sexuella övergrepp. Misstänker vi brott så lämnas ärendet alltid över till rättsväsendet.

Parallellt med den rättsliga utredningen görs en bedömning om personen i fråga har förtroende att ha ett uppdrag i föreningen. Det vanliga är att denne får ta en time-out tills domen har vunnit laga kraft.

Göd inte tystnadskulturen - välkomna att fall upptäcks

Forskningsrapporten pekar på att vi inom idrottsrörelsen behöver ändra på normer och förhållningssätt. Tystnadskulturen göds av att inrapporterade fall ses som något negativt. Susanne Johansson menar att vi tvärt om ska se fall som kommer upp till ytan som en framgång.

- Vi vill att alla ska känna sig trygga i idrottsrörelsen. RF-SISU Norrbotten finns som en resurs för föreningar som vill jobba med att skapa en trygg förening. Vi kan stödja i arbetet med att ta fram policys och handlingsplaner, säger Jakob och uppmanar att ta kontakt med RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter för hjälp att komma igång.

-Mitt råd är; vänta inte, chansa inte. Idrotten är en spegling av samhället. Det är en utopi att tro att idrotten ska vara fri från kränkningar och övergrepp. Prata om det, få ned policys och tydliga handlingsplaner på pränt så har ni både lättare att upptäcka och agera mot missförhållanden. Ni har allt att vinna.

Länk till Riksidrottsförbundets nyhet om rapporten från 2021-01-27

Ladda hem rapporten "Från policy till praktik - mot sexuella övergrepp inom idrotten

Mer om RF-SISU Norrbottens arbete för trygg idrott

Stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Barnens spelregler – för en tryggare barn och ungdomsidrott