Hem / Egna nyheter / En nationell anläggningsfunktion behövs som stöd för kommunerna

En nationell anläggningsfunktion behövs som stöd för kommunerna

Prioritera idrottsanläggningar och idrottsytor i den kommunala utvecklingen – den uppmaningen riktar RF-SISU Norrbotten till länets kommuner. Samtidigt vill RF att regeringen tillsätter en nationell anläggningsfunktion, som ger stöd i utvecklingen.

Debattinlägg av RF-SISU Norrbottens ordförande Leif Nordström och distriktsidrottschef Katarina Halvardsson:

Platser för idrott och fritid är, likt skolor och grönytor, viktiga funktioner för att skapa attraktiva boendemiljöer. Ett starkt föreningsliv i människors närområde, skapar möjligheter till social hållbarhet, en meningsfull fritid och inte minst en bättre folkhälsa. Det är något som coronapandemin blixtbelyst under snart ett och ett halvt år.

Samtidigt ser vi att idrotts- och fritidsfrågor ofta glöms bort i planeringen när nya områden byggs eller förtätas. Kommunerna brottas också med ett stort behov av renovering och modernisering av idrottsanläggningar och idrottsytor, många av dem byggda på 1960- och 1970-talet. Situationen är akut, exempelvis för ett flertal simhallar i länet. Anläggningarna är uttjänta och kommunerna upplever svårigheter att hitta utrymme i den kommunala budgeten för nya.

För att sätta ljus på frågan bjöd RF-SISU Norrbotten nyligen in länets kommuner till en idrottsdialog om fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. RF-SISU Norrbotten vill att länets kommuner prioriterar idrottsanläggningar och idrottsytor i den kommunala utvecklingen. Idrottsplatsen ger möjlighet till fysisk aktivitet och är en viktig social mötesplats, för alla åldrar, men inte minst för barn och unga.
Inom idrottsrörelsen har det på senare tid tagits flera fina initiativ för att ge stöd vid planering av anläggningar och idrottsytor:

• Riksidrottsförbundet har utvecklat verktyget Rörelsefaktor - ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Verktyget kan användas som ett underlag i dialogen mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

• Parasport Sverige har tagit fram en manual för att ge tips och vägledning om hur man skapar god fysisk tillgänglighet till idrottsanläggningar och träningslokaler.

• I satsningen Framtidens Idrottshall har idrottsförbund för inomhusidrott gått samman för att uppdatera synen på idrottshallen. Framtidens idrottshall ska locka till rörelse från det att du kliver in i anläggningen, kanske redan från det att du ser utsidan. Ytorna ska vara flerfunktionella och kunna kombineras och blir på så sätt kostnadseffektiva.

Initiativen ovan är goda, men för att möta behoven av nya och bättre anpassade platser för framtidens idrott, så behöver kommunerna få ytterligare hjälp och stöd. Riksidrottsförbundet anser att regeringen snarast bör införa en nationell anläggningsfunktion. Det behövs samlad kunskap på nationell nivå för att kommuner och idrottsföreningar inte själva ska behöva uppfinna hjulet när idrottsanläggningar planeras eller renoveras. Cirka hälften av Sveriges kommuner uppgav i Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2019 att de till stor eller mycket stor del behöver råd, inspiration och kunskapsstöd. Även Boverket har identifierat stödbehovet i sin utredning Miljöer för idrott och fritid - Hur kan kunskap utvecklas, samlas och förmedlas.

Utöver ett nationellt kunskapsstöd ser Riksidrottsförbundet behov av att regeringen inrättar en nationell anläggningsfond som kan stötta nytänkande nyproduktion och renovering. Det behövs samsyn, långsiktighet och nytänkande där idrottsrörelsen, kommuner, region och stat samverkar.

I den bästa av världar ser kommunen platsen för idrott som en del av den lokala och regionala utvecklingen. Platsen har många gånger möjlighet att användas för mer än bara idrott. Om Norrbotten ska vara ett attraktivt och hälsosamt län, där människor vill bo och verka, behöver vi fokusera på att ge människor en rik och rörelserik fritid. Det är kanske särskilt viktigt nu när framtida industrisatsningar aviseras och länet får chans att hejda utflyttningen och i stället locka nya invånare till sig.

RF-SISU Norrbotten vill därför att regeringen hörsammar Riksidrottsförbundets förslag om en nationell anläggningsfunktion och nationell anläggningsfond. Moderna, funktionella och tidsenliga anläggningar är ett måste för att attrahera dagens och morgondagens norrbottningar till ett hälsosamt liv och livslångt idrottande i förening.

Leif Nordström
Ordförande, RF-SISU Norrbotten

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten


I Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2019 anger ungefär hälften av Sveriges kommuner att de till stor eller mycket stor del vill få stöd i frågor som rådgivning, inspiration och kunskap i utformningen av nya ytor. Råd och stöd för att tänka på nya sätt ligger därmed i topp vad gäller kommunernas efterfrågan.

Boverket har också identifierat behovet av en samlad kunskap och stöd, i utredningen Miljöer för idrott och fritid – Hur kan kunskap utvecklas, samlas och förmedlas.