Hem / Egna nyheter / Distriktsidrottschefen vädjar: Tillsammans kan vi hjälpa idrotten med återstarten

Distriktsidrottschefen vädjar: Tillsammans kan vi hjälpa idrotten med återstarten

En ny rapport visar att idrotten i Norrbotten drabbats hårdast i landet av coronkrisen. Nu vädjar distriktsidrottschefen om hjälp av samhället i återstarten – för att rusta idrotten och hela länet för tiden efter pandemin.

Under coronakrisen har föreningarnas idrottsverksamhet minskat rejält. Föreningarna har tappat medlemmar och engagemanget har minskat. För att söka svaret på varför Norrbotten är särskilt svårt drabbat har RF-SISU Norrbotten genomfört en enkätundersökning, också med sikte på att förstå vad idrottsföreningarna behöver för stöd i samband med återstarten när pandemin klingar av. I rapporten går det också att läsa vilka insatser föreningarna ser att de själva behöver göra och vilket stöd de önskar av RF-SISU Norrbotten.

Här kan du läsa hela RF-SISU Norrbottens rapport:
"Coronaåret och idrottsrörelsen i Norrbotten - en rapport om hur idrotten påverkats och vilka behov som finns inför återstarten".

Träning, tävling, folkbildning och utbildning drabbat

- Att utebliven träning leder till sämre fysisk- och psykisk hälsa och bristande motivation är lätt att förstå. Men coronaåret har också lett till att människor inte haft samma möjligheter att mötas, samverka, utbilda sig och utveckla verksamheten tillsammans. Det är allvarligt, säger RF-SISU Norrbottens distriktsidrottschef Katarina Halvardsson bekymrat.

- Det är i mötet över sociala och etniska gränser som det goda samtalet sker, där människor känner sig sedda och delaktiga i den demokratiska grund som idrottsföreningen vilar på. Det är så sammanhållning, engagemang och en trygg idrott för alla skapas.

Föreningarna befinner sig i en rejäl uppförsbacke

När återstarten efter coronakrisen kan börja startar de flesta idrottsföreningar i en rejäl uppförsbacke. Merparten av föreningarna upplever att de tappat medlemmar i alla åldrar och att det blivit svårare att engagera ledare, funktionärer och andra eldsjälar. Många har också drabbats ekonomiskt.

- För att detta inte ska bli det nya normala är det viktigt att vi tar idrottsföreningarnas oro för framtiden på allvar. Här önskar vi att Region Norrbotten, kommunerna, Länsstyrelsen och idrottsrörelsen samverkar för att tillsammans hitta vägar att ge idrottsföreningarna extra stöd och kraft att läka, säger distriktsidrottschefen.

- Vi behöver lyssna på och vara lyhörda för vad den lokala idrottsrörelsen behöver och skicka signaler till idrottsföreningarna om att de är viktiga och att de gör en stor samhällsinsats. Vi tror på att möta varje förening just där de befinner sig, eftersom coronakrisen slagit så olika beroende på idrott, storlek på föreningen, vilka åldersgrupper föreningen riktar sig till och om föreningen drabbats av stängda anläggningar eller inte.

Prioritera stödet till idrottsrörelsen

Distriktsidrottschef Katarina Halvardsson är djupt oroad för idrottsrörelsens framtid och den hälsokris som följer i kölvattnet. Hon poängterar vikten av att jobba tillsammans för att mildra coronakrisens effekter och ladda för en nystart.

- Idrottsrörelsen i Norrbotten befinner sig i ett svårt läge. RF-SISU Norrbotten vädjar därför till politiker och övriga samhällsaktörer att prioritera stödet till idrottsrörelsen. För våra barn och ungas skull, för folkhälsan, för samhällsengagemangets skull och för att den ideella kraften ska fortsätta blomstra. Norrbotten behöver det. Tillsammans kan vi jobba för att idrottsföreningarna får kraften att komma på fötter igen, säger Katarina Halvardsson.

Listan: det här vill vi att omvärlden hjälper till med

RF-SISU Norrbotten gör bedömningen att effekterna av coronapandemin kommer att finnas kvar över lång tid och att det kommer att behövas ett förstärkt kommunalt och regionalt stöd till idrottsverksamhet och folkbildning. För att den vardagliga idrottsverksamheten ska kunna bedrivas kommer det att krävas insatser för att locka tillbaka aktiva, ledare och funktionärer. Folkbildnings- och utbildningsinsatser behöver också prioriteras för en fortsatt trygg, demokratisk och jämlik idrottsrörelse.

Kommunalt stöd till idrottsrörelsen:

RF-SISU Norrbotten uppmanar kommunerna att:

• fortsätta att ge förstärkt kontantstöd, reducera hyror av kommunala lokaler för idrottsföreningar och är flexibla med avbokningskostnader.

• se över och förstärka sitt stöd till föreningar som äger eller driftar idrottsanläggningar och idrottsmiljöer eller hyr plats av privata fastighetsägare.

• behålla sitt aktivitetsstöd på minst samma nivå totalt 2021 och 2022 som det var budgeterat 2020, samt använda en fördelningsmodell där de som varit tvungna att minska sin verksamhet på grund av pandemin får ett fullgott aktivitetsstöd.

• skapa bra förutsättningar för idrottsrörelsen och folkhälsan genom att arbeta fram långsiktiga idrottspolitiska planer och strategier i kommunen samt ta fram underhållsplaner för befintliga anläggningar och idrottsytor.

• underlätta för människor att mötas och bedriva folkbildning, till exempel genom att tillhandahålla möteslokaler och/eller digitala förutsättningar till låg eller ingen kostnad.

• stödja parasporten och dess möjlighet till återstart efter pandemin för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till idrott i förening.

Regionalt stöd till idrottsrörelsen:

RF-SISU Norrbotten uppmanar Region Norrbotten att:

• lyfta upp idrotten som en viktig punkt på agendan för att tydliggöra idrottsrörelsens samhällsnytta.

• de regionala stöden till idrottsrörelsen bör förstärkas. De ska vara långsiktiga och ta sikte på att den norrbottniska idrottsrörelsen ska vara livskraftig och en stark samhällskraft även framöver.

RF-SISU Norrbotten uppmanar Länsstyrelsen i Norrbotten att:

• lyfta upp idrotten som en viktig punkt på agendan för att tydliggöra idrottsrörelsens samhällsnytta.

• se idrottsrörelsen som en självklar part i olika nätverk och forum, som till exempel genom att bjuda in RF-SISU Norrbotten till Länspartnerskapet. Om Norrbotten ska få en stark återstart efter pandemin så krävs ett gott, långsiktigt och starkt samarbete mellan samhällets olika aktörer.

• att vara ett gott stöd för att möjliggöra en god återstart av idrottsutbytet i Barentsregionen.

RF-SISU Norrbotten lanserar ett återstartsstöd

RF-SISU Norrbotten lanserade nyligen ett återstartsstöd som föreningar och specialidrottsdistriktsförbund kan söka för att locka tillbaka barn, unga, vuxna, funktionärer och andra eldsjälar till idrottsföreningen.

RF-SISU Norrbottens återstartsstöd för idrottsföreningar.

RF-SISU Norrbottens återstartsstöd för specialidrottsdistriktsförbund.

Länkar till fördjupad läsning

Coronaåret och idrottsrörelsen i Norrbotten - en rapport om hur idrotten påverkats och vilka behov som finns inför återstarten

Riksidrottsförbundets rapport "Ett år med corona - maj 2021"

Ungdomsbarometern "Unga och idrott 2021 - året som gått"