Förtjänsttecken

Hylla era engagerade och mångåriga ledare. Dela ut förtjänsttecken vid ett högtidligt tillfälle och inspirera till ett stärkt ledarkap.

Ledare som fått RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmötet.

Generella regler

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittér eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.

Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:

✔️Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
✔️Resultatet av ledarinsatserna
✔️Personens föredöme i ledarrollen
✔️Uppgifter i över- och sidordnad idrottsorganisation skall räknas som särskild merit
✔️Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Regelverk

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av distriktsidrottschefen.

Ansökan ska inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Om mottagare av förtjänsttecken i guld arbetat på både förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. I sådant fall gäller det antal år som avser föreningsnivå.

Beslut tas av distriktsstyrelsen eller den person till vilket distriktsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Läs mer om RF:s förtjänsttecken