Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Idrotten inkluderar

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

Lokalt lagarbete för inkludering

RF-SISU Halland arbetar för inkludering genom föreningsutveckling. Inkludering är en grundförutsättning för föreningens utveckling på alla plan. Därför stöttar vi föreningar i att utveckla helheten och därigenom skapa inkluderande verksamheter där alla är välkomna och olikheter ger styrka. Har ni nyanlända i föreningen? Eller vill ni starta upp en satsning för att inkludera personer med funktionsnedsättning i er verksamhet? Vi finns med som stöd och bollplank i ert inkluderingsarbete.

Det finns även medel att söka. Ta kontakt med er idrottskonsulent för mer information.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är en ideell organisation som drivs utan kommersiella intressen. Verksamheten bygger på lokalt och långsiktigt engagemang och finns sedan starten 2013 etablerad över hela landet. Genom att ta tillvara på och låna ut all form av sport och fritidsutrustning främjar Fritidsbanken ökad spontanidrott, hälsa och välbefinnande samt ett mer hållbart samhälle genom återbruk. Allt är gratis och alla får låna utrustningen i 14 dagar.

Här hittar du Fritidsbanken i FalkenbergFritidsbanken i Laholm och Fritidsbanken i Halmstad

Öppen idrottshall

Satsningen ”öppen idrottshall” pågår i flera av länets kommuner för att inkludera de ungdomar som inte har hittat till idrottsrörelsen. Föreningarna erbjuds stöd i att genomföra aktiviteterna och utveckla sin egen verksamhet. 

Här kan du läsa mer om Öppen idrottshall

Idrott hela livet 

Idrott hela livet startade i Kungsbacka 2016, syftet med projektet är att aktivera personer i alla åldrar och ge dem möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter under lekfulla former. Idrott hela livet är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, RF-SISU Halland och lokala föreningar. 

Läs mer om Idrott hela livet

 

Inkludering inom idrottsrörelsen

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar. Idrotten vill att ännu fler känner sig välkomna och att glädje och utveckling ska motiviera fler att idrotta hela livet. Trösklarna måste blir lägre och det ska gå att idrotta på flera olika sätt i våra föreningar. 

Alla ska värderas lika

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsrörelsen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. 

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Normmedvetenhet

En av de fem utvecklingsresorna i  Strategi 2025  är en inkluderande idrott för alla. För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att

  • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
  • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
  • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. 

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Om din förening vill utveckla verksamheten ur ett inkluderingsperspektiv, kontakta din idrottskonsulent för att få samtalsunderlag och mallar för en lärgrupp eller boka ett föreningsbesök. 

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se och på Riksidrottsförbundets webbplats.

Mer om: Trygg idrott  Barn- och ungdomsidrott  Strategi 2025