Hem / Om oss / Distriktsstämma och handlingar

Inbjudan Distriktsstämma 2021

Lördagen den 27 mars klockan 10.00 

Incheckning sker 9.30-10.00
Stämman genomförs digitalt och du får ut aktuell länk någon dag innan.

 

Stämmornas sammansättning och beslutsför­het

Stämman består av ombud för föreningar inom distriktets gränser. Ombuden utses antingen genom beslut på respektive SF/MO:s distriktsorgans stämma eller, där sådant distriktsorgan saknas eller omfattar ett större geografiskt område än distriktets gränser, direkt av respektive SF/MO:s medlemsföreningar inom distriktet.

Ombud får representera endast en special­id­rott/motsvarande och får inte ha mer än en röst.

Distriktsstämman är beslutför med det antal ombud som, efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i stämmans beslut. Antalet ombud bestäms av den röstlängd som fastställs av Riksidrottsförbundet (RS) och SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse (FS). Förening äger rätt att närvara vid stämman.

 

Inga motioner har till idag inkommit till styrelserna för RF-SISU Halland (motioner ska, som tidigare meddelats i kungörelsen, vara styrelserna tillhanda senast den 15 januari 2020).

 

Anmälan till stämman görs senast söndagen den 1 mars på bifogad blankett.

Stämmohandlingar publiceras på vår hemsida senast tre veckor innan stämman.
https://www.rfsisu.se/Halland/Omoss/distriktsstammaoch handlingar/

 

Kungörelse Distriktsstämman

Distriktsstämman genomförs digitalt den 27 mars med start klockan 10.00.

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari: Skickas till RF-SISU Halland, Box 93, 30103 Halmstad.

Kallelsen och info om anmälan till stämman sänds ut i januari.

Halmstad den 16 september
Styrelsen för RF-SISU Halland

Första digitala årsmötet i Halland

 

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Här hittar du formalia till årsstämman

Antagna stadgar RF-SISU Halland

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.