Hem / Bidrag och stöd / SDF-bidrag och stöd

Stöd som stimulerar

RF-SISU Gotlands övergripande syfte med stödet till specialdistriktsförbunden (SDF) är att stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter för ungdomar i åldern 7-25 år som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten Vill”.

Till grund för SDF-bidraget ligger 50 procent av det regionala anslag som RF-SISU Gotland erhåller i organisationsstöd.

Fördelningsmodell

5% av den totala bidragssumman fördelas i grundbidrag till alla SDF som har verksamhet i distriktet och lämnat in följande handlingar:
- Senaste verksamhetsberättelsen
- Senaste ekonomiska berättelsen
- Senaste revisionsberättelsen
- Senaste justerade årsmötesprotokollet

50% av den resterande bidragssumman fördelas efter antalet redovisade LOK-stödssammankomster och baseras på föregående års siffror. Siffrorna hämtas av RF-SISU Gotland från LOK-stödsstatistiken.

50% av den resterande bidragssumman fördelas efter antalet redovisade utbildningstimmarna genomförda inom SDF:ets föreningar i Gotland i RF-SISU Gotlands regi och baseras på föregående års siffror. Siffrorna hämtas av RF-SISU Gotland från utbildningsmodulen.

Ansökningsförfarandet

SDF ska till RF-SISU Gotlands kansli skicka in erforderliga handlingar se ovan, från föregående år. SDF-bidraget utbetalas två gånger per år, dels den 1 mars (preliminärt belopp) och dels den 15 juni. För sent inkomna handlingar innebär att bidrag ej erhålls. Beslut fattas av RF-SISU Gotlands styrelse.

Ansökningstid

Handlingar ska vara RF-SISU Gotlands kansli tillhanda senast den 31 december.