Hem / Vi arbetar med / Rörelsesatsning i skolan

En vanebildande verksamhet

Med Rörelsesatsning i skolan vill RF-SISU Gotland förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Alltför många barn och unga sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. 

Vad är rörelsesatsning i skolan?

Vi vill i samverkan med skolan förändra kulturen så att rörelse får större utrymme under skoldagen. Vi vill samtidigt bidra till att alla barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv. Rörelsesatsning i skolan pågår i hela Sverige. Projektet leds av samordnare i RF:s 19 distriktsförbund, på uppdrag av RF.

Se videon om rörelsesatsning i skolan

Så här kan vi stödja skolan

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Utbilda i rörelseförståelse
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • Starta och stötta skol-IF
  • Samordna föreningsamarbeten

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan
Läs mer om Samling för daglig rörelse 

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. Det innebär att utveckla fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga förmågor.

Dessa tre komponenter är individuella men skapar en helhet. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelseDärför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Kort introduktionsfilm om rörelseförståelse

Barn och unga rör sig för lite

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för väl befinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.* För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skolan och på fritid, rapport från Centrum för idrottsforskning 2016.

Kontakta oss för att få veta mer om rörelsesatsningen – tillsammans kan vi hitta formerna för att barnen ska kunna, vilja och våga vara i rörelse hela livet.

Samordnare Gotland:
Jan Christoffersson
Samordnare ”Rörelsesatsning i skolan”
RF-SISU Gotland
Tel: 070 -622 74 96
 

Mer information och artiklar i ämnet

Informationsfolder om rörelseförståelse - En ny syn på tävling och träning
Film - Rörelsesatsning i skolan
Länk till skolverkets stöd för arbete med mer rörelse i skolan