Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 1. Inkludering av underrepresenterade grupper
 2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

 

Förutsättningar

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2022 – 2023 och avse insatser framåt i tiden inom perioden
 • Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet

Redovisning av erhållet stöd

 • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt
 • Återrapporten görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline

 

Avgränsningar

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för samtliga områden:

 • Läger
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

 

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov.

Till toppen på sidan 

 

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter

 

Idrottsövergripande utbildningar

Majoriteten av idrottens ledare är ideella. Det är därför viktigt att ledarna har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

Idrottsövergripande utbildningar som RF-SISU distrikten är anordnare av – såsom den nationellt idrottsövergripande tränar- eller föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Ansökan

Ingen ansökan krävs, stödet hanteras manuellt av RF-SISU Dalarna.

Till toppen på sidan