Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

 

Under perioden 2020-2021 har övergripande områden prioriterats

 1. Idrottssvaga områden
 2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 3. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF 

 

Förutsättningar för att få projektstöd

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott.
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2020-2021 och avse insatser framåt i tiden inom perioden.
 • Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet.
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget.
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet.

 

Redovisning av erhållet projektstöd

 • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
 • Återrapporten görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.

 

Projektstöd beviljas inte för

 • Läger
 • Inköp av material för ordinarie verksamhet
 • Medlems- eller träningsavgifter

Kontakta din idrottskonsulent om din idrottsförening vill söka projektstöd

 

IdrottOnline servicecenter

Här finns information och instruktioner som du och din idrottsförening behöver för att söka idrottsmedel bl a Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott.


 

1. Idrottssvaga områden 

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar och olika grad av närvaro i olika delar av landet. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en idrottsförening ska inte vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart man bor. Idrottens mål är att 2025 ska alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känna sig välkomna till idrottsrörelsen samt att medlemmarna speglar befolkningen i Sverige.

Målgrupp
Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område
Områden där det finns få idrottsföreningar tillgängliga för målgruppen och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv.

Idrottsföreningen kan beviljas projektstöd för:
Projektstöd beviljas för att stärka och utveckla idrottsföreningar att bedriva idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.

Projektstöd ska beviljas till idrottsföreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Projektstöd beviljas till material för anpassning av idrottsytan som ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. 

Ansökan
Din idrottsförening ansöker om projektstöd via idrottsföreningens IdrottOnline-sida i idrottsmedelapplikationen, välj Projektstöd IF – Idrottssvaga områden.

Kontakta din idrottskonsulent om din idrottsförening vill söka projektstöd

Till toppen på sidan


 

2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker som att andra intressen tar över etc. En bidragande faktor är även idrottens struktur.

Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik (i takt med att barn och ungdomar blir äldre) blir allt mer prestations- och resultatinriktad ju äldre barnen och ungdomarna blir.

Få idrottsföreningar erbjuder en breddad verksamhet som utgår från olika individers ambitionsnivåer. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens strukturer skapa en miljö där utövaren mår bra, har roligt och utvecklas.

Målgrupp
Ungdomar i åldern 13-20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få idrottsföreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Idrottsföreningen kan beviljas projektstöd för:

Framgångsrik föreningsmiljö
Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. Öka barn och ungdomarnas delaktighet i verksamheten.

Insatser riktar sig med fördel till hela idrottsföreningen. Tillsammans med RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent upprättar idrottsföreningen en projektplan.

Idrottsövergripande projekt – 13-20 år
Involverar flera idrotter, t ex: Idrottsskolor och organiserad spontanidrott. 

Breddverksamhet –  13-20 år
Verksamheter för målgruppen där inte resultat och tävling är i fokus.

Öka ungdomars delaktighet  13-20 år
Projekt som syftar till att få målgruppen mer delaktiga i verksamhet, t ex. genom att skapa mötesplatser, ungdomsforum och ungdomsråd.

Ansökan
Din idrottsförening ansöker via idrottsföreningens IdrottOnline-sida i idrottsmedelapplikationen, välj Projektstöd IF - Behålla ungdomar.

RF-SISU Dalarna kan tilldela vissa mindre SF detta stöd

Kontakta din idrottskonsulent om din idrottsförening vill söka projektstöd

Till toppen på sidan


 

3. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Majoriteten av idrottens aktivitetsledare är ideella. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp. 

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten.

Idrottsföreningen kan beviljas projektstöd för:

RF-SISU Dalarnas idrottsövergripande utbildningar
- Grundutbildning för tränare
- Fortsättningsutbildning för tränare
- Idrottsskadekurser: Akut omhändertagande, Knäkontroll, Tejpning och förband och HLR-utbildning

Ansökan
Ingen ansökan krävs, stödet hanteras manuellt av RF-SISU Dalarna. 

RF-SISU Dalarna kan tilldela vissa mindre SF detta stöd

Till toppen på sidan