Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott för alla / Idrottssvaga områden

Idrottssvaga områden

Segregation och klyftor finns på många olika områden och tar sig många olika uttryck. Det handlar i hög grad om skilda levnadsförhållanden men också om att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och levnadsförhållanden i allt lägre utsträckning möter och kommunicerar med varandra. Detta riskerar att skapa en farlig polarisering och misstroende mellan grupper i samhället.

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i demokratin. Idrottsföreningar bidrar till att binda människor samman och till att skapa meningsfulla aktiviteter. I socioekonomiskt utsatta stadsdelar kan det civila samhället ses som särskilt viktig då det till viss del kan kompensera för frånvaron av andra slags resurser. Det är dock problematiskt att medlemskapet i föreningslivet uppvisar en långsiktig minskning i Sverige samtidigt som medlemskapet är tydligt lägre bland personer uppväxta utanför Sverige jämfört med personer som växt upp i Sverige.

Med den bakgrunden startade RF-SISU Dalarna projektet Idrott i västra Borlänge som långsiktigt ska öka föreningsdelaktigheten i Borlänge. Genom utbildning av barn, unga och vuxna hoppas vi både stärka demokrati, idrottskunskap och att göra idrottsledarskapet som en framtida väg i livet.

I projektet samverkar vi brett med skolan, kommunala förvaltningar, bostadsbolagen samt övriga civilsamhället. Vi sträcker ut handen till alla som vill motverka utanförskap och arbeta för ett mer inkluderande Borlänge.