Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

RF-SISU Dalarna arbetar för att ge barn och ungdomar möjlighet att hålla på med flera idrotter så länge som möjligt. De stora lagidrotterna i Dalarna har enats om gemensamma riktlinjer när det gäller cuper/matcher/träningar samt distriktslagsverksamhet, allt under namnet Samsyn. På sidan för Samsyn kan du läsa mer om de gemensamma riktlinjerna.

Våra idrottskonsulenter hjälper och stöttar Dalarnas idrottsföreningar utifrån de behov som finns, allt för att skapa en så bra barn- och ungdomsverksamhet som möjligt. Vi erbjuder även kostnadsfria temaföreläsningar på hemmaplankring en mängd olika ämnen. Läs mer om vilka temaföreläsningar vi erbjuder. 
Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället. Det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Våra idrottsföreningar måste bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig välkomna på sina villkor. Våra idrottsföreningar måste utforska nya sätt att fånga människors engagemang. Vill ni börja diskutera dessa frågeställningar så hör av er till er idrottskonsulent. Vi hjälper er gärna! I Strategi 2025 kan ni läsa mera.

I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill finns riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. För att förstå hur riktlinjerna ska följas i praktiken finns konkreta anvisningar.
Idrottsrörelsens idéprogram idrotten vill
Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
Anvisningar för riktlinjerna

Idrott på barn och ungas villkor

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna. 

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer. 

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Mycket har hänt på vägen, men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar, när forskning och utbildning finns att luta sig mot.

Artikel 31 i barnkonventionen – om barns rätt till lek, vila och fritid – är central för barn och ungas idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med, leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet.

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt. 

Kom ihåg att idrott ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokusera på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat!