Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Under 2020–2021 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Blekinges idrottskonsulenter. Hitta din idrottskonsulent här. 

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025.

För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap 

Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Syftet med projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Detta stöd går att söka med fokus på följande områden:


Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7-12 år. För varje årskull, efter 11 år, minskar dock antalet medlemmar i ungdomsåren.
För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och sin struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.
Inriktningar som beviljas av RF-SISU Blekinge:

  • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
  • Möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Idrottssvaga områden

Ett önskat läge för idrottsrörelsen år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige.
Idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla.

Målgrupp

Barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.

Medel beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar

Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Det är viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse satt upp.

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap och barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och  idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt:

Idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Stöd för att anpassa träningar under coronakrisen

Under de rådande omständigheterna med anledning av Covid-19 har det beslutats att komplettera det projektstöd som idag finns för idrottsföreningar att söka inom ramen för barn- och ungdomsidrott. Stödet kommer nu även omfatta området ”Bibehålla verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin”.
Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer.

Inriktning

Det är möjligt att söka stöd för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner och kan handla om:

  • Att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning för de som vanligtvis inte gör det
  • Genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex. digital)
  • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stänger ner anläggningar

Belopp:

Man kan maximalt erhålla stöd på 10 000 kr för satsningen.

Gör en ansökan

Ansökningar görs via er förenings IdrottOnline-sida under fliken "Idrottsmedel". Ta gärna hjälp av er idrottskonsulent hos RF-SISU Blekinge. För idrottspecifika statsningar går det även att söka projektstöd från ditt specialidrottsförbund. För att få veta mer om hur du söker projektmedel eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.

Fler instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in hittar du här.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus